Flensborgere, som har fundet frem til denne slægtsbog udgivet af Andreas Flensborg, bør deltage i at opdatere den .Ved jeres nøjagtige  indskrivning af data på lignende måde som i de efterfølgende linier og fremsendelse af  dette på e-mail til : perflensborg@msn.com  vil du/i  kunne bidrage med at holde stamtavlen ajour  til  familiens glæde. Kun opdateringer med angivelse af  e-mail adresse bliver redigeret .
OBS! Disse sider er grundet OCR scanning af gammel typografi en del fyldt med fejl. Disse vil blive rettet.

                                                                       

Forarbejderne til nærværende lille bog er i sin tid foretaget
af afdøde arkivregistrator Otto Jørgensen, ligesom
boghandler Andreas Flensborg i Roskilde har været
en flittig samler til slægtens historie. Da jeg for en tid siden
fik hele dette materiale overgivet med anmodning om at
gennemgå det, supplere det og bringe stamtavlen i form til
trykning, var der egentlig kun det at gøre, at føre
den op til nutiden og besørge opstillingen

København V  i februar 1942
                                                                                           H. Hjorth-Nielsen

flensborg kopi.jpg (29647 bytes)

         INDLEDNING.

Som saa mange andre Stednavne har ogsaa Bynavnet Flensborg givet Navn til flere danske Slægter, uden at disse vil kunne paavise en indbyrdes Slægtsforbindelse. Paa den Tid, d. v. s. Slutningen af 16oo-Tallet, da den paa de følgende Blade omhandlede Slægts Stamfader træffes første Gang, levede der i samme By, Horsens, flere Personer, der bar Navnet Flensborg. Blandt disse var den mest fremtrædende Peder Jørgensen Flensburg, f. ca. 1649, t 1714, Handelsmand og Kirkeværge. Men hverken han eller nogen anden af de i Byen samtidigt forekommende Personer af Navnet kan knyttes til den her behandlede Slægt, ligesom denne heller ikke kan sættes i Forbindelse med de i andre Byer samtidigt optrædende Personer af Navnet, saaledes Hans Thomasen Flensburg, f. ca. 1649, t 1717, Købmand i Odense, hvis Fader angives at være født i Nordborg paa Als, eller Schoutbynacht Christian Peter Flensborg, f. 1691, t 1767, over hvis Efterslægt Lengnick haruddarbejdet en Stamtavle. En for en Del Aar siden - uden Udgivelsesaar - udgivet Stamtavle, der tager sit Udgangspunkt med Rektor, sidst i Aarhus, 7ørgen Christiansen Flensburg, f. 1598, der angives at være Fader til den førnævnte Peder Jørgensen Flensburg i Horsens, søger ganske vist at knytte den nedenfor omtalte Slægt Flensborg til Rektorens Efterslægt, men dette sker ved at indskyde et ukendt Led, der betegnes saaledes:

»A. N. D. F. G[ift] 1733 m. P. C. S. V.«,

og dette Ægtepar angives at være Forældre til den nedenfor under andet Slægtled nævnte Borgmester Andreas Flensburg. Om dennes Herkomst ved vi imidlertid fuld Besked, og der er intetsomhelst, der tyder paa, at hans Far-Fader, Andreas Hansen Flensburg, hvis Eksistens den nævnte Stamtavle altsaa ikke kender, skulde være en Søn af Peder Jørgensen Flensburg. Tværtimod modsiges dette af Andreas Hansen Flensburgs Patronymikon.

Horsens Kirkebøger begynder 168o, og Andreas Hansen Flensburg træffes første Gang nævnt 1684. Ganske vist nævnes i en Retssag 1678 en Konsumtionsbetjent Andreas Hansen, men der er intet Holdepunkt for at antage, at denne er identisk med den i 1684 nævnte Andreas Hansen Flensburg. Da denne ikke drev borgerlig Næring, forinden han 1686 blev beskikket til Byskriver i Horsens, har han naturligvis ikke vundet Borgerskab der i Byen, og - indtil videre - maa man da slaa sig til Taals med,, at denne Slægtens først kendte Mands Herkomst er ubekendt, men at den mulig lejlighedsvis, ved et eller andet lykkeligt Fund, kan ledes tilbage til Byen Flensborg, hvis Navn han sikkert ikke har baaret uden Grund.

Om Familienavnet skal bemærkes, at det af Brødrene Sognepræst til Vellev Ole Flensburg, Sognepræst til Hvorslev Johan Ahrent Flensburg og Sognepræst til Haurum. og Sald, Thøger Lassen Althalt Flensburg i Krigsaaret 1848 blev forandret til Flensborg, hvilken Form er bibeholdt af deres Efterkommere. Det fortælles, at Grunden til denne Forandring af Navnet var, at de fjendtlige Tropper, der indkvarteredes i Sydjylland, naar de hørte Navnet Flensburg, udbrød: Ah, Sie sind auch Deutscher!

FØRSTE SLÆGTLED.

 

Andreas Hansen Flensburg, f. ca. 1656. til 14. Marts 17o8 i Horsens, 52 Aar ringere 4 Uger Og 3 Dage gammel,
begravet  20. S. M.

»Erlig, velagt og forstandig Karl Andreas Hansen Flensburg« mødte 15. Juli 1684 paa Horsens Byting som Fuldmægtig for Niels Nielsen Brandt i Strømsø i Norge. (Horsens Skøde- og Pantebog 1683-1707. Bl. 26). ig. jan. 1686, beskikkedes han til Byskriver i Horsens og Herredsskriver i Hatting Herred, hvilke Embeder han beklædte til sin Død. -- 18. Apr. Aaret efter begyndte han paa en ret omfattende Ejendomshandel og andre Pengetransaktioner, idet han nævnte Dato ved Auktion erhvervede en »Gaard, Grund, Bygning, Gaardsrum, Havejord og Ejendom«, beliggende paa Lille Smedegades østre Side. Mod Syd stødte Ejendommen op til et Hus, der ejedes af Raadmand Christen Thonboe, men beboedes af Vægter jens Marcussen. Paa Nordsiden begrænsedes Ejendommen af et Mads Lauridsen Bøssemager tilhørende og af ham beboet Hus, og i Dybden strakte Grunden sig til en i Adelgade beliggende, Feldbereder Peder Jensen tilhørende, Gaards Have. Gaarden, for hvilken F. paa Auktionen blev højstbydende med 300 Sletdlr. (Horsens Bys Auktionsprt. 1683-89. Bl. 6), havde tidligere tilhørt Poul Iversen, hvis Søn, Iver Poulsen, 27. Marts 1688 af Andreas Hansen Flensburg fik udstedt en Panteobligation i Gaarden for 167 Sletdaler, hvilket Beløb var hans Arvepart i Gaarden efter Faderen. (Horsens Skøde- og Pantebog 1683-1707. Bl. 86 og 93 b.). Allerede 18. Dec. 1688 solgte og skødede Flensburg Ejendommen  som han beboede, til jøden, privilegeret Tobaksspinder Levin Berendt, der derefter af Flensburg modtog et Laan paa 300 Sletdaler mod Pant i Ejendommen. (Skøde- og Panteb. Bl. 93 b). Levin beholdt dog ikke Gaarden ret længe, thi 28. jan. 169o gav han Christen Christensen Sveistrup, der i Byfogdens Forfald beklædte Retten, Fuldmagt til at tilbageskøde Ejendommen til Flensburg, og Skødet læstes samme Dag, men efter fem Fjerdingaars Forløb, nemlig 28. Febr. 1691, skiftede Ejendommen atter Ejer, idet Flensburg da skødede den til Anne Michelsdatter, sal. Søren Skjolds Enke. Skødet læstes 28. Apr. (Skøde- og Panteb. 1683-1707. Bl. 11I Og 127 b.).

Allerede forinden det endelige Salg af Ejendommen i Smedegade havde Flensburg tilforhandlet sig en anden Ejendom, idet han ved Auktion 8. juli 1689 af Feldbereder Peder Mogensen for i i i Rdlr. (Horsens Bys Auktionsprt. 1683-89. Bl. i o) havde købt tre Boder »med Huse, Grund, Bygning, Gaardsrum, Havejord og Ejendom«, ogsaa beliggende paa Smedegades østre Side mellem Raadmand Jonas Nielsens Gaard, der beboedes af Søren Lauritzen Pottemager, paa Ejendommens søndre Side og Knud Søren Monbjergs Boder, der beboedes af Buntmager Oluf Thomsen, paa Ejendommens nordre Side. Grunden strakte sig i Længden fra Adelgade og østpaa til »velfornemme Peder Jørgensen Flensburg«s Have og i Bredden med Havejord fra de nævnte Knud, Monbjergs Boders Gærde paa den nordre Side og sydpaa indtil Jonas Nielsens og Peder Jørgensen Flensburgs Have og Gærde til en Gaard, der beboedes af Gregers Andersen. (Skøde- og Panteb. 16831707. Bl. 146.) Medens Andreas Hansen Flensburg selv beboede den Ejendom, som han 1688 solgte til Levin Berendt, synes han ikke at have beboet de her nævnte Boder, thi da han 6. Apr. 1694 solgte disse til Kobbersmed Bendix Ibsen, beboedes de af denne og en Laurids, hvis Efternavn i Skøde- og Pantebogen er saa stærkt forskrevet, at det ikke kan tydes.

Flensburg har imidlertid allerede paa dette Tidspunkt ejet flere Ejendomme i Horsens end de i det foregaaende omtalte, thi 18. juli 1696 læstes en af ham til Raadmand Steffen Rasmussen Hofgaard udstedt Panteobligation paa 50 Sletdaler mod Pant i en Flensburg tilhørende Bod, bestaaende af fire Bindinger, beliggende ved Aaen mellem Frands Pedersen Alrøes Bod paa den vestre Side og Christen Jensen Skolemesters Bod paa den østre Side. (Skøde- og Panteb. 1683-1707. Bl. 166 b.). Denne Ejendom solgte Flensburg atter 18. juli 1702, og det siges da, at den er et »fjerde Bindings Hus, som er den tredie Part af 12 Bindings Hus«, og det fremgaar af Beskrivelsen, at de Flensburg tilhørende fire Bindinger udgjorde Midterpartiet af de tolv Bindinger. (Skøde- og Panteb. 1683-1707. Bl. 204.). - Flensburg har, da han 1696 optog det nævnte Laan paa 50 Sletdaler, aabenbart haft Brug for rede Penge, og det følgende Blad i Skøde- og Pantebogen fortæller os, hvortil det var, han skulde bruge Pengene. Samme Dag, som Obligationen til Hofgaard læstes, lod han selv i sin Egenskab af Byskriver protokollere Skøde fra Borger og Handelsmand i Horsens Mads Jørgensen som Fuldmægtig for den dydædle Matrone Johanne Ottesdatter, Enke efter Hr. Christen Pedersen i Birk, hvorved denne for en Sum af 330 Sletdaler tilskødede Flensburg den hende tilhørende Gaard med to hosliggende Vaaninger. Denne Ejendom var beliggende paa Nørregade mellem forrige Raadmand Michel Lauritzens Gaard paa den vestre og Søren Stenhuggers Gaard paa den østre Side og strakte sig med sit Gaardsrum og sin Havejord fra Adelgade og nordpaa til Byens Forte. Gaarden var ved Salget beboet af Mathias Jørgensen, muligvis identisk med den befuldmægtigede Mads Jørgensen, og de to Boder af Guldsmed Løfenhertz og Skrædder Jørgen Brun, men det er sikkert denne Gaard, der fra nu af blev Flensburgs Bolig, og som han besad til sin Død.

Ved Skøde af i 1. Marts 1704 udvidede Flensburg den af ham erhvervede Ejendom paa Nørregade ved Køb af Naboejendommen, »Gaard, Grund, Bygning, Gaardsrum, Havejord og Ejendom med alt hvis (d. c. hvad) derudi nagelfast findes«. Den nyerhvervede Ejendom grænsede mod Vest op til den af Flensburg allerede tidligere erhvervede, om hvilken det siges, at han selv beboede den, og mod Øst til syd der ejedes af jens Gjertsen. Medens Købesum er nævnt i Skødet af 18. juni 1696 for den da erhvervede Ejendom, nævnes der ingen Købesum for den nu i 1702 erhvervede.

Udover det her anførte om F.s Ejendomshandeler vides intet om hans Liv og Færden. Han har sikkert trofast og redeligt røgtet sin By- og Herredsskrivertjeneste, som han uanfægtet og uden nogen Klage bestred til sin Død i 17o8, altsaa i 22 Aar. Som allerede anført vides der intet om, at han har drevet nogen borgerlig ring, forinden han blev By- og Herredsskriver i januar 1686. 1 April Aaret efter paabegyndte han de nævnte Ejendomshandeler, den bedste og sikreste Maade at anbringe Penge paa i en Tid, da man ikke kendte Banker og Sparekasser. Hvorfra han var kommen til Penge, kan man slutte sig til, naar det oplyses, at hans nedennævnte Hustrus eneste Søn af hendes første Ægteskab, Thomas Nielsen Tenover, som sin Part paa Skiftet efter sin Fader fik udlagt 318 Sletdaler i Mark og 17Y2 Skill., hvortil yderligere kom 56 Sletdaler 2 Mark 3 Skill. som Andel i Boets uvisse Fordringer. 17. Okt. 1699 aflagde Flensburg overfor sin Stedsøns Værge samt Borgmester og Raad Regnskab for disse Penge og fik Regnskabet godkendt. (Skøde- og Panteb. 1683-1707. Bl. 188.).

Efter at Flensburg 14. Marts 1708 var afgaaet ved Døden, paabegyndtes Skifte efter ham 13. April s. A. i Ejendommen paa Nørregade, hvor da var til Stede fra Myndighedernes Side Borgmester Steffen Rasmussen Hofgaard, der tillige var Enkens Laugværge, Raadmændene Laurids Eriksen Riber og Morten Cordsen samt Byfogdens Fuldmægtig, Christen Christensen Sveistrup, der inden længe skulde blive Enkens Svigersøn, Raadstueskriveren Claus Thomsen Voigt og to Vurderingsmænd. Som det fremgaar af Bilag i, var det et velstaaende Bo, Flensburg efterlod sig, velforsynet baade med Husgeraad og Sengetøj, et talende Vidnesbyrd om de gode Forhold, han havde formaaet at skabe for sig og sine. Selve Gaarden, som han beboede, vurderedes til 2oo RdIr., Naboejendommen til  18o RdIr. og de to Boder til ioo RdIr. Ialt vurderedes Boet til den betydelige Sum 1248 RdIr. i i Skill. Herfra gik 511 RdIr. 2 Mark 2 Skill. i Gæld, og tilbage blev da i beholdne Midler 776 RdIr- 4 Mark 9 Skill., der fordeltes saaledes, at Enken fik udlagt Halvdelen med 338 RdIr. 2 Mark 4Y2 Skill., medens  Sønnen fik som Broderlod 194 RdIr. 9 Skill. og de to Døtre hver en Søsterlod med 97 RdIr. 9 Skill. Enken blev boende i Gaarden til sin Død.

Trolovet 21. Febr. 1687, gift 15. juni s. A. med Anne Thomasdatter, t 7. Marts 1711 i Horsens, 58 Aar ringere 5 Uger Og 4 Dage, begravet 16. s. M. Først 13. juni foretoges Skifte efter hende. - Hun var 25- Sept. 1682 i Horsens blevet viet til Niels Yacobsen Tenover, der blev begravet 3. Maj 1684 i Horsens.

5 Børn. Se Andet Slægtled 1.

ANDET SLÆGTLED.

 

By- og Herredsskriver i Horsens Andreas Hansen Flensburgs og

Anne Thornasdatters Børn.

1. Niels Andreasen Flensburg, døbt 6. Apr. 1688 i Hors ens, begravet io. Marts 1745 i Horsens.

2. Apr. 1707, altsaa endnu iklædt  fyldt ig Aar, erholdt han kgl. Konfirmation paa den ham allerede 13- jan. 1705 af Borgmester og Raad i Horsens meddelte Bestalling som Vejer og Maaler i Horsens (Jydske Reg. 1707-Io. Nr. 337 a. Fol. 29), hvilken Stilling han beklædte til sin Død. - 24. Dec. 1734 indgav han Andragende til Stiftsbefalingsmanden om i samme Grad som andre kongelige Betjente at blive fritaget for Byens Skatter, idet han ikke brugte nogen borgerlig Næring, men alene ernærede sig af sin Vejer- og Maalertjeneste, og han henviste i denne Forbindelse til, at Vejermestrene i andre Købstæder ikke kontribuerede af deres iboende Gaardes Grundtakst til de borgerlige Skatter, men, ligesom Geistligheden og de øvrige kongelige Betjente, var befriede for Indkvartering samt for Vognægtskat. Ved Stiftsbefalingsmandens Resolution af i 1. jan. 1735 fritoges han da ogsaa for Byens Bekostninger og Tynge, Sprøjte- og Vægterskat dog undtagen. (Horsens Bys Breve. 1734) -

29. Aug. 1715 afgav han Kvittering og fuldkommen Afkald paa sin Hustrus, egne og Arvingers Vegne for sin Hustrus Arv efter hendes Farfader og Farmoder, for hvilken Arv hendes Formynder, Handelsmand og Indvaaner i Horsens, jens Pedersen, havde aflagt rigtigt Regnskab og afleveret den endelige Beholdning i rede Penge. (Horsens Skøde- og Panteb. 1707-39. BL 77 b.). Da der i 1701 afholdtes Skifte efter hendes Faders Forældre, blev der til hende

8

ud-lagt 739 Rdlr, 5 Mark 2 Skill., hvortil yderligere kom ioo Rdlr. 3 Mark 2 Skill. i uvisse Fordringer (Horsens Bys Befalingsbog 1666-1727. Bl. 57, og Skifteprt. 1697-1705, Bl. 341). Trods denne betydelige Arv, som han modtog med sin Hustru, og trods hans egen Fædrenearv, hvori var indbefattet Ejendommen paa Nørregade, i hvilken han boede, synes Niels Andreasen at have kæmpet med økonomiske Vanskeligheder. Saaledes maatte han 12. Nov. 1715 optage et kontant Laan paa 133 Rdlr. 2 Mark hos sin Svoger Christen Christensen Sveistrup, for hvilket Laan denne fik Pant i Gaarden, at forrente med 5 70, »indtil jeg kand formaae hannem Capitalen at afbetale, eller han dem efter lovlig Opsigelse esker«. (Horsens Skøde- og Panteb. 1707-39. Bl. 8o b.). Obligationen er senere udslettet, men Dato herfor er ikke anført. Det maa antagelig være sket forinden 25. juni 17 16, da Flensburg af Raadmand Morten Cordsen i Horsens laante 2oo Sletdaler mod Pant i Gaarden,. (Horsens Skøde- og Panteb. 1707-39, anf. Dato). 1. Febr. 1717 laante Flensburg yderligere mod anden Prioritet i Gaarden ioo Sletdaler af Iver Poulsen. Dette Laan overgik 27. Apr. 1720 til Henrik Lichtenberg og Hans Christensen, der altsaa overtog Prioriteten. (Horsens Skøde- og Panteb. 1707-39. Bl. i i i b. og 138 b.). Men det var ikke Slut henned. 2. Apr. 1738 maatte han yderligere optage en tredie Prioritet i Ejendommen ved at laane ioo Rdlr. af Peder Bering. Dette var imidlertid mere, end Ejendommen kunde bære, thi han maatte, foruden i Ejendommen, stille Sikkerhed i »sit behørige Vejer- og Maalerinventarium«, bestaaende i en »Jæm Hollands Billands« med en Del Lodder, hvis Vægt er nærmere betegnet, og yderligere i en Del Boskab. (Horsens Skøde- og Panteb. 1707-39. Bl- 337). Det var saaledes en stærkt behæftet Ejendom, Andreas Hansen Flensburg efterlod sin Enke, da han afgik ved Døden 1745, Og 18. Apr. Aaret efter skilte hun sig af med den, idet hun skødede den til sin Svigersøn Brixen Olulsen Møller. Købesum er ikke nævnt. Skødet er medunderskrevet af hendes ældste Søn og Laugværge, Andreas Flensburg. Endnu skal blot nævnes, at Brixen Møller 21. Dec. 177o af sin Svoger Andreas Flensburg laante 5oo RdIr. mod Pant i Gaarden paa Nørregade. Gaardens senere Skæbne har ingen Interesse for os.

At Ægteparrets økonomiske Forhold kun var ringe, fremgaar ikke blot af det ovenfor anførte. I det af deres yngste Søn, Herlow Flensburg, i Anledning af hans Forsvar for den medicinske Doktorgrad 17 73 -far-fattede Vitum, skriver han følgende om sin Barndom og sit Barndomshjem:

»Jeg Herlow Flensburg er født i Horsens i Aaret 1735. Min Fader var Niels Andreas Flensburg, Vejer og Maaler, min Moder Christine Kiergaard, nu begge salig hensovede. Disse udmærkede Forældres særlige Bekymring var, at jeg straks fra Barndommen skulde betroes til en Lærer for at undervises i den kristne Religion og i gode Sæder og lære at læse. Min Fader havde jeg den Sorg at miste i mit 7de Aar.1) Moders Kærlighed mod mig og mine Søstre

 

2) opvejede Savnet af Faders Omsorg; skønt hun underholdt sin Familie med den ringe Indtægt, der var lovet hende aarlig af hendes Mands Efterfølger i Embedet, og en aarlig Gave, der allernaadigst var tilstaaet hende af vor ophøjede Konges Gavmildhed, sørgede hun dog for, at jeg og mine to Søstre fik en hæderlig Opdragelse og tillige Undervisning i Religion«.

Gift i August 1715 i Viborg med Kirstine Herlufsdatter, f. o. 1692, begravet 5. Febr. 1770 i Horsens, 78 Aar gl., Datter af Købmand Herluf Urbansen (Søn af Raadmand i Horsens Urban Jacobsen) og Dorthe Christensdatter Kiergaard. Kirsten Herlufsdatters Fader døde tidligt, og da der 1701 afholdtes Skifte efter hendes Faders Forældre, opholdt hun sig i Viborg hos sin Morbroder Knud Kiergaard. Hun kaldes undertiden - saaledes i Sønnen Herlows ovenfor citerede Vitum - med Navnet Kiergaard, der altsaa var hendes Moders Familienavn.

11 Børn. Se Tredie Slægtled 1.

 

2. Anna Andreasdatter Flensburg, døbt 18. Sept. 1689 i Horsens, begravet 24. Aug. 1769 i Nibe.

Gift 3. Dec. 17o8 i Horsens med Byskriver i Horsens Christen Christensen Sveistrup, døbt 21. Nov. 1683 i Horsens, død ig. Dec. 1728 i Horsens. Søn af Takserborger, Kærnner, Skrædder, Prokurator, Konsumtionsforpagter og Købmand i Horsens Christen Christensen Sveistrup og Anna Hansdatter.

1) Han var dog paa det nærmeste 12 Aar gammel ved Faderens Død.

2) Den ældste Broder, Andreas, var ved Faderens Død 29 Aar gammel og allerede gift og hjemfaren, hvilket vel er Grunden til, at I-lerlow ikke nævner ham i denne Forbindelse.

7. jan. 1710 produceredes i Retten en af Andreas Hansen Flensburg under 24. Okt. 1696 udstedt Panteobligation paa 133 RdIr. 2 Mark til Borgmester St. Hofgaard. Obligationen indfriedes nu af Anna Andreasdatter Flensburgs Ægtefælle -C. C. Sveistrup, idet den for Obligationen pantsatte Gaard var tilfaldet hende som Arv efter Faderen. Samtidig laante Sveistrup af Hofgaard 200 Sletdaler mod Pant i Ejendommen. (Horsens Skøde- og Panteb. 1707-39, Bl. 15 b.). Det er aabenbart den ene af Gaardene paa Nørregade, der her er Tale om. Det fremgaar af Skøde- og Pantebogen (BI . 25 1 b Og 265 b), at Sveistrup foruden Gaarden paa Nørregade har haft endnu et Par Ejendomme, thi 28. Sept. 1730 solgte hans Enke en hende tilhørende Gaard paa Adelgade Og 4juni 1732 en Bod paa Nørregades nordre Side. Endelig 28. Febr. 1739 skilte hun sig af med den hende efter Forældrene tilfaldne Ejendom paa Nørregade. (Horsens Skøde- og Panteb. 1707-39. Reg.). Formentlig har hun da ved dette Tidspunkt taget Ophold hos en Datter, der var gift i Nibe, og der endte hun sine Dage.

3. Hans Andreasen Flensburg, døbt 13. Sept. 1691. i Horsens, død før Faderen 17o8, da han ikke nævnes i dennes Skifte.

4. Andreas Andreasen Flensburg, døbt 5- Sept. 1694 i Horsens, ,død 28. Aug., begravet 31. s. M. 1695 i Horsens.

5. Dorethe (Dorthe) Andreasdatter Flensburg, døbt 5. Sept. 1694 i Horsens, død 27. Sept. 1728 (Dagen efter sin Ægtefælle) i Horsens.

Gift 1. Febr. 17 19 i Horsens (kgl. Bevill. af 2 1 . jan.) med ,Enkemand, Borger og Skipper i Horsens Knud Sørensen, død 26. Sept. 1728 i Horsens.

Formentlig identisk med den Knud Sørensen, der 22. Apr. 1662 paa Horsens Raadstue gjorde sin borgerlige Ed og i saa Fald dt i Mandbjærg. - Han var gift 1. Gang med Kirsten jensatter Roeden.

TREDIE SLÆGTLED.

Vejer og Maaler i Horsens Niels Andreasen Flensburgs og Kirstine Herlufsdatters Børn.

 

1. Andreas (døbt Anders) Flensburg, f. 2 1. Maj 17 16 i Horsens, døbt 24- S- M. i Klosterkirken. Død 26. Okt. 1790 i Horsens.

13. Aug. 1742 gjorde han paa Horsens Raadstue sin borgerlige Ed, betalte til Byen for sit Borgerskab 2 Rdlr. 2 Mark 8 Sk. samt til Magistraten og Skriverne deres Del, idet han angav at ville ernære sig ved Købmandsskab og anden borgerlig Næring. Samtidig fik han tilstaaet seks Aars Frihed. Allerede Aaret efter, 27. Marts, var han og en anden Horsensborger, Niels Jensen, i Aarhus Deltagere i et Møde af Repræsentanter for Aarhus Stifts Købstæder, og 28. juni s. A. erklærede de to Komitterede fra Horsens, at de gerne vilde forpagte Tolden, eventuelt ogsaa for Stiftets andre Købstæders Vedkommende. (Hilbertz: Aktstykker til Aarhus Bys Historie. 111, 3 12.) 11 - Sept. 1747 var han i København og indgav da Ansøgning til det juridiske Fakultet om at maatte indstille sig til juridisk Eksamen for ustuderede. Han siger i Ansøgningen, at han ikke alene fra Ungdommen af har været i Tjeneste hos Justitsbetjente og saadanne brave Mænd, hvor han har haft daglig Undervisning i Lov og Ret og den her udi Landet brugelige modus procedendi, men endog formedelst stedsevarende Attraa til Lovkyndigheden, at han derved med Tiden kunde blive sig selv og Publikum til Tjeneste, ved Læsning, Øvelse og Sagers Udførelse og Forsvar for Almuen, baade i Købstæderne og paa Landet, har erhvervet sig saadan Kundskab og Praksis, at han har været beskikket og autoriseret som Prokurator ved Underretterne. Det ses da ogsaa af Horsens Bys Breve, at han allerede 3- Sept. 1737,

 

altsaa, kun 2 1 Aar gammel, af Stiftamtmanden blev autoriseret som Prokurator for Enken Maren Hansdatter i Horsens. Han var da Fuldmægtig hos Sr. Peder Bering. 22. Sept. 1746, altsaa endnu førend han havde taget juridisk Eksamen, ansøgte Byfoged Rasch i Horsens Stiftamtmanden om at faa Prokurator Andreas Flensburg beskikket som Sættefiskal, da han selv var gammel og skrøbelig. (Horsens Bys Breve.) 20. Sept. 1747 blev han examinatus juris med Karakteren Bekvem (iste Karakter), og 18. Okt. Aaret efter erholdt han kongelig Bevilling som Prokurator for alle Over- og Underretter i Aarhus Stift. (jyske Reg. 1748 Nr. 241). 12. Sept. 1749 udvidedes Bevillingen til at omfatte Nørrejyllands Landsting samt alle Over- og Underretter i Nørrejylland. (jyske Reg. 1749 Nr. 250). 1751 skriver Byfogden i Horsens til Stiftamtmanden i Aarhus, at han ikke ved, hvem han skal foreslaa til at udføre en Sag, »thi Flensburg, siden han fik med Consumptionen, baade som Tolder og Forpagter at bestille, lader sig sjelden bruge som Procurator, enten ved Under- eller Overretten«. (Horsens Bys Breve 175 1) - 19. Febr. 175 1 blev Flensburg Raadmand i Horsens (jyske Reg. 175 1 Nr, 48), 13- Okt. 1758 Byfoged i Horsens samt Herredsfoged i Vor og Nim Herreder (jyske Reg. 1758 Nr. 256), 15. Maj 17 6 1 tillige Herredsskriver i de nævnte Herreder (jyske Reg. 1761 Nr. 146) og endelig 2o. jan. 1769 Borgmester i Horsens (jyske Reg. 1769 Nr. 22). 1 Aarene 1758-6o var han Forpagter af Familie- og Folkeskatten i Koldinghus, Dronningborg, Silkeborg og Mariager Amter (Rentekammerets originale Forpagtningskontrakter). 14. Maj 1777 naaede han sit Livs Højdepunkt, idet han blev udnævnt til virkelig Kancelliraad (jyske Reg. 1777 Nr. 163).

F.s Embedsløbebane giver Indtrykket af, at han har været en driftig og foretagsom Mand, og dette Indtryk er saa langt fra at blive svækket, naar man ser hen til hans talrige Ejendomshandeler baade i og udenfor Horsens.

Allerede 1. Aug. 174 1 fik han som højstbydende ved Auktion for 37o Rdlr. tilstaaet en afdøde Farver Iver Sørensens Bo tilhørende Gaard paa den sydlige Side af Store Smedegade. Skødet er dateret 2. Dec. s. A., og 29. s. M. laante han af sin afdøde Principal Peder Berings Arvinger 4oo Rdlr. mod Pant i Gaarden.Horsens Skøde- og Panteb. 1739-66. Bl. 83 b og 84) - - 15. Nov. 1746 skødede han tre ham tilhørende Boder paa Borgergade,.; nordre Side til privilegeret Vinhandler i Horsens Johan Rodenburg. - Ved St. Hansdagstid 1752 købte han ved Auktion en Købmandsgaard, som han dog straks efter mod en Dusør af 40 RdIr. overlod til Sr. Rasmus Toxen (Saml. til jysk Historie og Topografi, 3 V 577-79. En Horsenskøbmands Optegnelser fra det 18. Aarh.). - 23. Sept. 1752 skødede han fire Lejevaaninger, beliggende »i St. Jørgens Allé eller saakaldede Hospitalsgade«, »strækkende sig med Grund, Bygning og Gaardsrum fra Adelgaden til min (d. c. Flensburgs) Gaards Grund og Haugejord - - -saaledes som mig samme paa Auction efter sal. jens Pedersen d. 18. Dec. 1750 er solgt og tilslagen« (Horsens Skøde- og Panteb. 173966. Bl. 333 b). - 16. Apr. I 76o fik Flensburg af Enken efter residerende Kapellan i Horsens Julius Wichmann Hylle, Karen Hendrichsen, Skøde »paa to hende tilhørende og iboende Gaarde beliggende paa Syndergades syndre Side mellem Sr. Andreas Thykiers iboende Gaard og tilhørende 2 Boder paa den østre Side og den Gaard som Interessenterne udi den her anlagde Ulden Fabrique tilhørende paa den nordre Side strækkende sig - - - fra Adelgaden og synder paa - - - «. - ig. Apr. 1762 fik han »al den Uldne Fabrik« Gave- og Skødebrev paa en Kile jord, saalede~ at han fik Udkørsel til Aaen, hvorved han forbedrede den to Aai tidligere erhvervede Ejendom. (Horsens Skøde- og Panteb. 173966. Bl- 476- 502). - 4. juni 1786 solgte Flensburg til Skipper Pou'. Rasmussen en ham tilhørende Vaaning paa »den nordre Side al Aa-Revieren mellem Sr. Andreas Thyk-jærs tilhørende Pakhus pa~ den østre Side og Udkiørslen fra min iboende Gaard paa den vestr( Side«. Medens Købs- og Salgssummerne ellers kun sjældent nævnes, ses det i dette Tilfælde, at Flensburg for denne Ejendom fik 7oo RdIr. (Horsens Skøde- og Panteb. 1766-94. Bl. 383 b.). -7. juni 1786 fik han af Borger og Hattemager Hans Jensen Kondrup Skøde paa en Gaard paa Søndergades nordre Side, beliggende mellem Købmand Kierkegaards Gaard paa den østre op Joel Ballins Gaard paa den vestre Side. Denne Gaard beboedc Flensburg og hans Enke til deres Død, og 13. jan. 1803 fik Datteren Sidsel, gift med Barfoed, af sine Søskende Skøde paa Ejendommen for 2 ooo RdIr. (Horsens Skøde- og Panteb. 1794-1811. Bl. 5 3 7). - 2o. juni 1789 laante Flensburg Avlsmand i Horsens Hans Jensen 333 RdIr. 2 Mark mod Pant i hans to Vaaninger paa Nørregades nordre Side mellem Hans Holms tilhørende Gaard paa den vestre og Flensburgs egen Gaard paa den østre Side. (Horsens Skøde- og Panteb. 1766--94. Bl- 424) - - Da Flensburg 31 - Marts 1786 kautionerede for, hvad hans Fuldmægtig Stephan Jacob Stephensen i sin Egenskab af Lotterikollektør maatte blive skyldig for en eller flere Trækninger indtil 2oo RdIr., fik han af Raadstuen det Vidnesbyrd, at han ejede Hus og Gaard i Horsens af langt større Værdi tilligemed flere anselige Ejendomme paa Byens Grund og udenfor, alle ubehæftede, saaledes at Generaladministrationen for det kgl. privilegerede Tallotteri for den givne Kaution af 2oo RdIr. kunde være fuldkommen forsikret. (Horsens Skødeog Panteb. 1766-94. Bl. 3o8 b.).

M. H. t. Flensburgs Ejendomme og Ejendomshandeler udenfor Horsens Bys Omraade giver Viborg Landstings Skøde- og Pantebøger følgende Oplysninger:

10. Dec. 1762 købte han en Gaard i Kleis, Raarup Sogn, af Hartkorn 8 Tdr. 7 Skpr. i Fdk. Han bortfæstede den og solgte den 17.Apr. 1763 til Fæsteren. (1763-68. Br- 45). -5. Maj 1771 laante han Andreas Brask af Bomholt i Alling Sogn iooo RdIr. mod Pant i Bomholt. (1768-72. Nr. 46). - 6. Maj 1777 fik han af Generalauditør Andreas Høyer til Voldborg Skøde paa Stauning Sognekirke i Bølling Herred med tilhørende jordegods og Enge af Hartkorn: Kirketiende 5 7 Tdr. i Skp. 2 Fdk. i% Alb., jordegods og Enge 15 Tdr. 5 Skpr. o Fdk. % Alb., med al anden Herlighed og Rettighed af jus vocandi et patronatus, Korn- og Kvæg-tiender, Ornamenter, Landgilde og videre Rettighed, som Kirken tilhørte. (1776-79. Nr. 48). - 24. Apr. 1781 skødede han til Kongen Kaldsretten til Stauning Kirke, da »Hans Kgl. Majt. efter allerunderdanigst Ansøgning allernaadigst har udnævnt og kaldet -,min Søn~ Hr. Ole Flensburg, til Sognepræst for Harlev og Framlev Menighedem. (1779-86. Bl- 317 b.). - Stauning Kirketiende solgte han 16. juni 1785 for 37oo RdIr. til Christen Strandbygaard

i Ringkøbing. (1779-86. Bl- 786 b.). - 15. juni 1781 laante Flensburg A. F. C. Schiønning i Ansø Mølle 998 RdIr. mod Pant i Møllen. (1779-86. Bl- 327 b.). - Ved Skøde af 18. s. M. erhvervede han af Justitsraad Søren Hansen Seidelin Sønder Vilstrup Kirke i Koldinghus Amt med jus patronatus et vocandi samt tilhørende Korn- og Kvægtiende, Hartkorn 16 Tdr., og Kirkejord, item Kirkens Ornamenter. Købesum nævnes ikke, men den Forpligtelse medfulgte, at Flensburg aarligt til hvert Snapsting skulde svare 4% af 727 RdIr. til Kongens Kasse. Samme Dag, som Flensburg fik Skøde paa Kirken, udstedte han til Sælgeren en Obligation for 2ooo RdIr. mod Pant i Kirken med tilhørende Herligheder. Dette Laan indfriedeS 20. juni 1792. (1779-86. Bl. 385 Og 365 b.). - 9. juni 1777 skødede Kammerraad Søren Fogh til Flensburg for en Købesum af 35oo RdIr. Eltang Kirke i Brusk Herred med jus patronatus et vocandi samt tilhørende Ornamenter og Kirkejord i den Stand, det forefandtes, Hartkorn 37 Tdr. 4 Skpr. (1779-86. Bl- 384 b.). - 18. Nov. 1775 fik han af Kammerassessor, Apoteker Smiths Enke i Horsens, Anna Marie Schønau, Skøde paa Eistrup Sogns ~~r d~Herred) Konge-KornTidende, Hartkorn 26 Tdr. 3 Skpr., samt Sognets Kirke-Korn og Kvægtiende med jus patronatus et vocandi, Hartkorn 29 Tdr. 5 Skpr., og desuden en Gaard i Nortvig By, Nørre Snede Sogn. (1779-86. Bl- 486 b.). - At Flensburg var stærkt interesseret i Eltang, Sønder Vilstrup og Eistrup Kirker, er ikke saa underligt, thi hans Søn, Thomas Flensburg, kaldtes 1780 til Eltang og Sønder Vilstrup Sogne, og Datteren Kirstine blev 1774 gift med Sognepræst til Nørre Snede og Eistrup Menigheder ffiels Friborg.

25. juni 1787 laante Flensburg Kaptajn Hans Helmuth von Lilttichau til Skjerrildgaard 7ooo RdIr. mod Pant i Gaarden. (1786-92. Bl. 216 b.), og 14. Okt. 1790 laante han selv 6ooo RdIr. af Etatsraad de Thygeson til Bygholm mod Pant i de ham tilhørende tre Hovedparceller af Hovedgaard i Voer Herred, Skanderborg Amt, »hvilke tre Parceller efter det mig herpaa af Auktionsretten i det Skanderborgske Distrikt under 24. juni 1790 meddelte Skøde er staaende for Hartkorn Ager og Eng 9 Tdr. 3 Skpr. 2 Fdk. 2 Alb. og Skovskyld 17/10 Alb. (1786-92. Bl. 624) -

Ikke en Maaned efter den heromhandlede Transaktion afgik Flensburg ved Døden efter et langt og virksomt Liv, der havde ført ham frem til Byens fornemste verdslige Stilling. Han begravedes 9. Nov. 1790 i Horsens.

I Flensburgs Borgmestertid indtraf en Begivenhed, der sikkert har haft stor Betydning for den da kun lilleBy ca. 2000 Indbyggere. Det var, da der I 78o blev etableret Hof i »Palæet«, to paa Torvet liggende Gaarde, der blev sammenbyggede og indrettede af Arkitekten C. F. Harsdorff. De fyrstelige Personer, Palæet gav Husrum for, var Enkedronning Juliane Maries Broderbørn, fire russiske Prinser og Prinsesser. At ikke blot Byens Magistrat og Borgere har set hen med Forventninger til denne pludselige Ophøjelse til Residensstad for fyrstelige Personer, men at ogsaa Regeringen fuldt vel forstod, hvad dette kunde komme til at betyde for Byen, derom vidner følgende Udsnit af et Kongebrev, dateret Fredensborg 9. Sept. 178o. Brevet er fremkaldt af en Forespørgsel fra Magistraten i Horsens om, hvorledes Byen har at forholde sig m. H. t. Skatter, der maatte være at svare af de til Hoffet knyttede Personer, Rangskat, Ekstraskat og Gageskat samt Byens Skatter, derunder saavel Skat af Palæets Grunde og Bygninger samt Præsteskat, Byskat, Indkvarteringsskat, Vægterskat o. a. m. Efter at Kongebrevet har givet Magistraten Forholdsregler herom, fortsætter det saaledes:

»Iøvrigt: give Vi herved Magistraten og ved den for Byen tilkjende, hvorledes Vi med allernaadigst Befald har anseet al den Hjelpsomhed og Redebonhed, som Vi veed, at Byen og dens Magistrat har ved denne Lejlighed viist og viser.

Det er til Byens store Gavn, at en betydelig Summa der kan blive fortæret og tilsat ved et fyrsteligt Hofs Ophold der paa Stedet. Til dette kommer og, at Vi vil, at saadant Hof og det store Hof, som det staar i Forbindelse med, ogsaa i Horsens, og med Horsens skal være fornøjede. Hvorover Vi alvorligen paalægger Magistraten, med største Omhu og saa kjer som den har Vor kongelige Naade, at see i alle Ting derhen, at dette Hof med Byen kand være fornøyet, ligesom Vi og forvente Os af alle Byens Indvaanere, at de ved en anstændig, artig og skikkelig Medfart og Opførsel kand beholde den Fordeel, som Vi have villet unde dem.« Om Borgmesterfamiliens Liv ved vi intet af videre Betydning. Dog foreligger der i den senere Aalbotg-Rektor 1. H. T-aubers Dagbøger nogle enkelte Optegnelser, der skal anføres her. Tauber kom Nytaarsdag 1774 til Horsens som Rektor ved Byens Skole, hvilket Embede han beklædte til 1781. Han gjorde straks efter sin Ankomst Visit hos Byens fornemme Borgere, saaledes ogsaa hos Kancelliraad Flensburgs og Kancelliraad Lichtenhjelms, og begge Steder blev han bedt til Middag. 18. januar holdt han sin Tiltrædelsestale, og samme Dag gav han i sit Logi et Aftensmaaltid for tyve Personer, blandt hvilke Flensburg var. »Vi fik 9-io Retter Mad, som til et Bryllup, forsynede med gammel og rød Vin. Den hele Anretning kostede 26 Rdlr, 4 Mark. Der musiceredes under Bordet, og Festen trak længe ud.« - Tauber var ved sin Ankomst til Byen hverken gift eller forlovet, og han fik derfor mange gode Tilbud, bl. a. »Cancelliraad Flensburgs ældste Datter, der blev mig tilbudt ved Cancelliraad Lichtenhjelm, som ogsaa her fik denne Kommission, fordi jeg kom der hver Tirsdag og ellers tiere. Medgiften var strax iooo Rdir. foruden Udstyr efter Standsmæssighed. Det var desuden, lagde han til, fordelagtigt for mig at have saadan en Svigerfader i Byen, som ved alle Lejligheder i den Forbindelse, jeg stod i med ham som Skolens Forstander, kunde nytte mig fra alle Sider. »Ja,« svarede jeg, »men er det ogsaa i Økonomien og Husbestyrelsens efter min egen Plan ligesaa fordelagtigt at have sin Svigermoder her i Byen, som maaske kunde faa i Sinde at byde og befale i mit Hus som i sit eget og anse min Kone ligesom hendes tilforn underdanige Datter, der var nødt til at danse efter hendes Pibe?« Lichtenhjelm svarede: »Der er noget i det, De siger. jeg raader kun uden at forbinde Dem til noget.« Hun blev ikke bortgivet til Hr. F., førend Faderen havde faaet mit udtrykkelige Svar, »thi,« sagde Lichtenhjelm, »vil De have hende, som er den bedste, saa skal F. have den yngste.«1)

Den af Flensburgs Døtre, som Lichtenhjelm saaledes havde i Kommission at faa afsat til Tauber, var ikke, som man af Taubers Optegnelser maa tro, den ældste, idet denne allerede forinden

1) Haandskreven Autobiografi i Stiftsbiblioteket i Aalborg. Personalhist. Tidsskr. 7. IV. 51--69. Clausen og Rist: Memoirer og Breve.

Taubers Ankomst til Horsens var blevet gift, men den ældste af Flensburgs da ugifte Døtre, nemlig Kirstine. Hun blev, efter Taubers Vægring ved at gifte sig med hende, allerede ig. Okt. 1774 viet til Sognepræsten til Nørre Snede og Eistrup Menigheder Aliels Friborg (se iøvrigt Fjerde Slægtled), der altsaa er den af Tauber som F. betegnede Reserve. Den Datter, som Friborg skulde have, hvis Tauber vilde have haft Kirstine, var Sidsel, der 1778 blev gift med Konsumtionsforvalter Hans Christian Barfoed. -Denne Handel, hvorved der hverken blev spurgt om de paagældende Pigers Ønsker eller om, hvem af dem Friborg skulde have, - det var jo kun naturligt, at han fik den, der stod først for Tur til at blive gift, - er et typisk Eksempel paa den Tids Ægteskabshandeler, i hvilke Kærligheden ingen eller kun liden Rolle spillede.

Den Medgift, der blev tilbudt Tauber, hvis han vilde tage Flensburgs ældste ugifte Datter, der forøvrigt paa det Tidspunkt kun var godt 18 Aar gammel, nemlig iooo Rdlr. »foruden Udstyr efter Standsmæssighed«, var ingen ringe Medgift og vidner om, at Flensburg »sad lunt inden Døre« og havde lagt sig noget paa Kistebunden. Og der er flere andre Vidnesbyrd herom.

Taubers Vægring ved at gifte sig med Flensburgs Datter forstyrrede ikke Flensburgs Velvilje overfor den Skole, Tauber ledede. 22. Sept. 1777 skænkede Flensburg til Skolen »en saakaldet Gaards Avl her paa Horsens Mark No. 18,« som et synligt Udtryk for Giverens Taknemlighed overfor det guddommelige Forsyn og til erkendtlig Erstatning »for den frie Undervisning og gavmilde Understøttelse«, hans tre Sønner, der alle nu var kaldede til Præsteembeder, havde nydt i Skolen. Den aarlige Lejeafgift af Gaarden skulde benyttes til Indkøb af Bøger til fattige og flittige Disciple i Skolen. Legatets Fundats er aftrykt som Bilag 11.

Det, der imidlertid har bragt Flensburgs Navn ned til vore Dage, og som den Dag i Dag staar som et synligt Minde om den gode og driftige Borger, han var sin By, er de ved et Gavebrev af 23. Okt. 179o, altsaa ganske kort forinden Døden afsluttede hans Løbebane, oprettede Stiftelsen

»De Flensburgske Enkeboliger bestaaende af et i Horsens Flensburg og Hustru tilhørende »Sted,

som de have ladet opbygge og indrette til Bopæl for 8 fattige Enker saaledes, at enhver af dem deri har sin Stue med Jern-Kakkelovn og et lidet Kjøkken ved Siden og desuden et Aflukke i det i Gaarden staaende Huus til Brænde; med Stedet følger Gaardsog Hauge Plads, samt Pompevand«. Til Gaardens Vedligeholdelse henlagde Gavebrevet to saakaldte Gaardsavlinger paa Horsens Bys Mark. Fundatsen er aftrykt som Bilag II1.

Bygningen er beliggende paa Horsens Nørregade, Gade Nr. 31, og er i sit Ydre bevaret uforandret, som den stod ved Gavebrevets Udstedelse. Over Indkørselsporten findes en indmuret Plade med følgende Indskrift:

FRIE BOLIG FOR 8  HORSENS BORGERES ENKER OPRETTET DET VELGIØRENDE FORSYN TIL ÆRE AF CANCELLIE-RAAD ANDREAS FLENSBURG BORGEMESTER OG BYFOGED I HORSENS

OG HANS FRUE ANNA CATHARINA STEPHANS DATTER HVIS VARIGHED VED GAVEBREV ER BEKRÆFTET AAR 1790 23 OCTBR.

slaegt_2.jpg (39977 bytes)

Tre Dage efter Gavebrevets Udfærdigelse afgik Flensburg ved Døden.

Allerede 5. jan. 1753 havde han og hans efternævnte Ægtefælle erhvervet kongelig Bevilling paa, at den længstlevende maatte hensidde i uskiftet Bo, og 17. Febr. 1791 fik Enken Bevilling til gennem Aviserne at maatte indkalde dem, der maatte have noget at fordre efter hendes afdøde Mand.

Gift 22. Sept. 1741 i Horsens (hjemme i Huset) m. Anne Cathrine Stephansdatter, f. 16. Maj 1721 (Flensburgs Optegnelser, der er gengivne S. 67-68). Begravet 12. jan. 1802, 81 Aar gl. Datter af Borger i Horsens, Interessent i Konsumtionsforpagtningen Stephan Jacobsen og Bodil Olufsdatter. - Stephan Jacobsen havde 15. Aug. 1694 i Horsens ægtet Anne Nielsdatter, der 3 1 -juli Aaret før var blevet Enke efter Bedemand Thomas Poulsen og Stephan Jacobsen blev ved dette sit iste Ægteskab Vendelbo, 1.Stedfader til den senere saa berømte Generalmajor, Stiftamtmand og hvid Ridder Poul Vendelbo Løvenørn. Anna Nielsdatter døde 23. Maj 17o8, Og 30- Sept. Aaret efter ægtede Stephan Jacobsen ovennævnte Bodil Olufsdatter. (Personalh. Tidsskr, 7. 1. 19-29).

Skifte efter Flensburgs Enke ses ikke at være afholdt.

14 Børn. Se Fjerde Slægtled 1.

2. Anne Flensburg, døbt - - - (Daaben ses ikke at være indført i Kirkebøgerne). Begravet 27. Febr. 1718 i Horsens »over 1/2  Aar«.

3. Anna Cathrine Flensburg, døbt 7. Maj 1719 i Horsens (Klosterkirken). Begravet 27. Okt. 1785 i Horsens.

Gift 15- Juli 1744 i Aalborg (Budolfi Sogn) m. Guldsmed i Horsens Knud Brandt, døbt 16. Febr. 170 1 i Fredericia (Michae lis Kirke), begravet 5. Aug. 1778 i Horsens. Søn af Borger og Indvaaner i Fredericia Rasmus Brandt og Gjertrud Pedersdatter.

4. Bodil Flensburg, døbt 13. Okt. 1720 i Horsens, begravet 13. Marts 1735 i Horsens.

5. Anna Dorothea Flensburg, døbt io. Apr. 1722 i Horsens, begravet 13. Okt. 1725 i Horsens.

6. Herlow Flensburg, døbt ig. Aug. 1723 i Horsens, begravet i 1. Aug. 17 24 i Horsens.

7. Marie Kirstine Flensburg, døbt 27. Maj 1725 i Horsens, begravet 26. Aug. 1781 i Horsens.

Gift m. Brixen Olesen Møller, døbt 4. Febr. 1716 i Nebsager, død 25- CI1. 26. juli 1778 i Horsens. Skifte paabegyndt 26. juli, »saasnart det for Magistraten va r anmeldt, at Brixen Olesen Møller ved Døden var afgangen«. Søn af Oluf Jørgensen og Kirsten Brixdatter. (Han gift 1. Gang m. Karen Jensdatter, begravet 15. Febr. 176o i Horsens.)

8. Dorothea Flensburg, døbt 18. jan. 1727 i Horsens. Ved .Moderens Død 1770 conditionerede »Anne Dorethe Flensburg« paa Steensballegaard.

9. Dorothea Maria Flensburg, døbt 1. Marts 1730 i Horsens, begravet 28. Juli 1781 i Horsens, 56 (!) Aar gl. Ved Moderens Død 1770 conditionerede hun paa Aakjær.

10. Herlow Flensburg, døbt 24- Juli 1733 i Horsens, død 6. Sept. 1784 i Sønderborg. Ugift.,.

I sit Vitum i Anledning af Disputatsen for den medicinske Doktorgrad 1773 skriver han følgende:

»Femten Aar gammel sattes jeg i Horsens offentlige Skole under den berømte Mag. Hansens Rektorat; hans Kærlighed og Velvilje overfor mig kan jeg aldrig være tilstrækkelig taknemlig for. Forsynet med hans Testimonium rejste jeg til København og bestod Examen artium 1755 og følgende Aar den filosofiske Examen, og jeg ansaas for værdig til første Karakter til Filosofikum.

Trange Kaar tillod mig ikke at opholde mig her længe; derfor tilbragte jeg tre Aar i Jylland som Lærer for Børn, men da de Aar var gaaet, begav jeg mig atter til København, og idet jeg kastede mig over det teologiske Studium, besøgte jeg med Understøttelse af Kommunitetsstipendiet og som Alumne paa Regensen de højværdige Professorers Forelæsninger og Examinatorier. Aar 1763 underkastede jeg mig den theologiske Examen og fik Karakteren laudabilis, og jeg blev ansat som Inspector ved Regensen, hvor jeg, udarbejdede tre theologiske Afhandlinger og en medicinsk, »Om Overensstemmelse mellem Naturens tre Rigem. Nu vendte jeg mig helt til det medicinske Studium, hvortil jeg stedse havde følt størst Lyst, og hørte først den udmærkede Oeders 1) Forelæsninger over Botanik og den berømte AscaniUS 2) over Mineralogi. Dernæst fik jeg som Lærere de berømte Professorer: Kratzenstein 3), der foredrog Experimentalfysik, Medicin, Kemi og speciel Therapi, Christian Rottbøll FriiS 4) der holdt anatomiske, patologiske, semeitoiske og botaniske Forelæsninger og ligeledes om Receptskrivning; ham fulgte jeg ogsaa paa botaniske Ekscursioner. Hertil

1) Georg Christian Oeder, 1728-91. Botaniker og Statsøkonorn. Paabegyndte Udgivelsen af Billedværket »Flora danica«.

2) Peder Ascanius, 1723-1803. 1759 Professor i Zoologi og Mineralogi ved det økonomisk-naturhistoriske Amfiteater paa Charlottenborg.

3) Christian Gottlieb Kratzenstein ' 1723-95. Læge og Naturforsker. 1753 Professor i Eksperimentalfysik samt Professor medicinae designatus ved Københavns Universitet. 1763 Professor ordinarius.

4) Formentlig Fejlskrift for Christen Lodberg Friis, 1699-1773. 1739 Professor medicinae extraordinarius, 1747 Professor medicinae ordinarius.

5) Christian Johan Berger, 1724-89. Læge. 1761 Professor i Medicin og Fødselshjælp.

6) Johan Christian Fabricius, 1705-75. 1760 Overmedikus ved Frederiks Hospital.

knyttede jeg Forelæsninger over Fødselsvidenskaben af den berømte og meget erfarne Berger 5), ved hvis Gunst det blev mig tilladt at opholde mig 6 Maaneder ved Frederiks Hospital og der forene denne Kunsts Theori og Praxis og lægge Haand paa Værket. jeg hørte ham ligeledes demonstrere den medicinske og manuelle Kirurg1. Og imidlertid tilstodes der mig en Medicinerplads paa Ehlers Kollegium, hvor jeg holdt følgende Disputatser:

De transpirationis Sanctorianae usu. 1768. De hepate. 1769, og De febre putrida, cum continuat. 1773-

Aar 1769 ansattes jeg som medicinsk Kandidat ved Frederiks Hospital ved Gunst og Velvilje af Hospitalets Læge Fabricius 6), som jeg bør ære til min Død, da han altid har fulgt mig og mine Studier med velvilligt og faderligt Sind; ham, min udmærkede Lærer og aarvaagne Velgører, kan jeg aldrig yde saa stor en Gengæld, som det er min Skyldighed, og jeg kan heller ikke i Ord udtrykke min dybe Hengivenhed overfor ham.

Her fik jeg Lejlighed til at lære de fleste Sygdommes Symptomer, Grund og Kur at kende og udøve Lægevirksomhed under hans Ledelse. I den praktiske manuelle Kirurgi saa jeg Hospitalets meget erfa~ne Kirurg foretage Operationer baade paa levende Mennesker og paa Lig.

 

I Efter at have tilbragt to Aar her paa Hospitalet, meldte jeg mig ved det medicinske Fakultet og underkastede mig den theoretiske og praktiske Examen, og jeg blev anset for værdig til at disputere for den medicinske Doktorgrad«.

30. Sept. 1773 blev han doctor medicinae paa en Disputats med følgende Titel: De oleorum ex vegetabilibus expressorum. salutari usu medico. 15. Sept. s. A. udnævntes han til Fysikus paa Als og Ærø med Bopæl i Sønderborg.

Skifte efter ham er forgæves eftersøgt.

 

11. Bodil Flensburg, døbt 2 1. juni 1737 i Horsens, begravet 10. jan. 1761 i Horsens. Ifølge Kirkebogen »omtrent 2o Aar garnmel«, død af Brystsyge. - Ugift.

23

 

.

 

FJERDE SLÆGTLED.

L

 

Borgmester og Byfoged i Horsens, virkelig Kancelliraad Andreas

Flensburgs og Anne Cathrine Stephansdatters Børn.

(De anførte Fødselsdatoer hidrører fra Andreas Flensburgs egne Optegnelser, der er

gengivne som Bilag IV).

1. Stephan Jacob Flensburg, f. 3. Febr. 1742 i Horsens og straks hjemmedøbt, død 5 Timer gammel. Begravet 6. Febr. 1742 i Horsens.

2. Stephan Jacob Flensburg, f. 6. Maj 1743 i Horsens, døbt 12. s. M., begravet 3 1 - Okt. i 8og i Aarby. (Wibergs Præstehistorie angiver Dødsdatoen SOM 2 1. eller 3 1 - Okt.).

1762 Student fra Horsens. 26. juni 1765 cand. theol. 2. juni 1768 kaldet til Sognepræst for Aarby Menighed i Sjællands Stift, ordineret 23. Nov. s. A.

Gift 13. Nov. 1771 i Horsens if. Kongebrev af 4- s- M. m. Sara Kirstine Frimodt, døbt 6. Aug. 1752 i Horsens, død 7. Nov. 1817. Datter af Sognepræst til Horsens Vor Frelsers Sogn Niels Mikkelsen Frimodt og Karen Hofgaard.

En Datter. Se Femte Slægtled 1.

3. Bodil Flensburg, f. 14. Apr. 1744 i Horsens, døbt 17. s- M-, død 15. juni 1748, begravet 18. s. M. i Horsens.

4. Niels Flensburg, f. 10. Juli 1745 i Horsens, døbt 17. S- M-, begravet 24. s. M. i Horsens.

5. Kirstine Flensburg, f. 9. juli 1746 1 Horsens, døbt 13. s. M.~ død 14. s. M., begravet ig. s. M. i Horsens.

6. Niels Flensburg, f. 22. Okt. 1747 i Horsens, døbt 29. S. M., død 26. juni 1748 i Horsens.

7. Niels Flensburg, f. 26. jan. 1749 i Horsens, døbt 3 1 S. M. Død 18. Dec. 1755, begravet 23- s. M. i Horsens.

8. Thomas Flensburg, f. 20. Juli 1750 i Horsens, døbt 24 s.m . Død 21. Apr. 1830 i Eltang. 1770 Student fra Horsens. 1774 cand. theol. 29. Nov. 178o succederende Sognepræst til Eltang og Vilstrup Sogne i Ribe Stift,ordineret 24. jan. 1781. 1 »Vejle Amts Aarbøger« 1925, S- 193 f., fortælles, at Præstegaarden i Eltang ved Flensburgs Ernbedstiltrædelse var saa temmelig tarvelig, at dette var Grunden til, at han ikke vilde bebo den, hvorfor hans Fader købte Nørre Stenderupgaard, som Sønnen saa beboede til sin Død 1830, medens hans to Søstre boede i Præstegaarden, der var opført 166oi stedet for den under Svenskekrigen. afbrændte. Helt korrekt er denne Historie næppe. Flensburgs Fader, den gamle Kancelliraad, havde allerede 1777 købt Eltang Kirke,

slaegt_6.jpg (29239 bytes)

men da det viste sig, at Kaldsretten laa til Annekssognet Vilstrup Kirke, købte han ogsaa denne 18. juni 1781, altsaa efter at Sønnen havde faaet Succession paa Kaldet, og kort forinden hans Bryllup skulde staa.Men allerede 6. jan. s. A., altsaa forinden Ordinationen, havde Thomas Flensburg, - dog vel for Faderens Penge, - købt Nørre Stenderupgaard for 3664 Rdlr. Grunden til dette Ejendomskøb er dog maaske ikke alene at søge i Præstegaardens Tilstand, men ogsaa deri, at Embedets Indehaver endnu levede, - han skal ifølge Wibergs Præstehistorie have levet endnu tre Aar senere, - og hans Successor har vel, da Præstegaarden næppe havde Plads til to Familier, og han selv tænkte paa at stifte Hjem, derfor maattet sørge for at skaffe sig en anden Bolig, og det blev saa Nørre Stenderupgaard, der blev Præstefamiliens Hjem i en lang Aarrække. Her blev, - ifølge Beretningen i »Vejle Amts Aarbøger, - ogsaa baade Præste-, Kirke- og Kongetienden, der blev betalt i Korn, leveret i en Baggaard, der endnu benævnes Tiende gaarden. Nørre Stenderupgaard har, siden Flensburg erhvervede den, været i Familiens Eje i mere end halvandet hundrede Aar, idet den 1816-43 ejedes af Sønnen Andreas Flensburg, derefter af dennes Efterfølger i Ægteskabet med Christiane Birgitte Monrad, Kaptajn Carl Bentzen, efter hvis Død 1857 Gaarden købtes af Niels Thygesen Flensburg. Derefter tilhørte den dennes Søn Christian August Flensburg til 1893 og derefter dennes Brodersøn Niels Thygesen Flensburg, der ejede den til sin Død 1933- - - 30. Juni 1792 indberettede Thomas Flensburg, at han 15. S. M. af sin Moder havde købt og faaet Skøde »paa de hende forhen tilhørende Eltang og Sønder Vilstrup Kirker i Ribe Stift med jus patronatus et vocandi«. Købesummen var 35oo RdIr. - - 1822 købte han en Halvgaard, Simons Gaard kaldet, som han lagde sammen med Nørre Stenderupgaard. Desuden opbyggede han Præstegaarden. Thomas Flensburg synes saaledes at have arvet en ikke ringe Del af Faderens Foretagsomhed, Gift 3. Aug. 1781 i Hatting Sogn m. Karen Thygesen, f. 9, Juli 1751 paa Matrup i Tyrsting Sogn. Død. 1. Marts 1823   i Eltang. Datter af virkelig Kancelliraad Niels Thygesen til Matrup og Helle Ammitzbøll.

Fire Børn. Se Femte Slægtled. Il.

slaegt_4.jpg (27413 bytes)

 

9. Bodil Flensburg, f. 26. Okt 175 1 i Horsens, døbt 29. s. M Begravet B. juli 1774 i Guldager.

Gift 9. Nov. 1773 i Horsens m. Sognepræst til Guldager Menighed i Ribe Stift Niels Holmboe Thorup, f. 30- Marts 1733 i Sønder Vissing. Død 30. Marts 1803 i Guldager. Søn af Skoleholder Niels Jørgensen Thorup og Gedske Krag. (Han gift 2. Gang m. Vibeke Margrethe Thun, f. L-Marts,1757 i Hjortlund ved Ribe. Død 29. jan. 1830 i Ribe. Datter af Sognepræst til Øster Linnet i Frøs 9

Herred Peder Nielsen Thun og Elisabeth Andreasdatter Lan c).

1753 Student fra Horsens. i 1. Dec. 176 1 cand. theol. 2. Febr. 1770 succederende Sognepræst til Guldager. Tiltraadte Embedet efter Formandens Død 1. Dec. 1772. Ordineret 26. Febr. 1773. Epitafium i Guldager Kirke.

10. Ole Flensburg, f. 30. jan. 1753 i Horsens, døbt 5. s. M Død 10. juli 1805 i Harlev.

1770 Student fra Horsens. 26. Sept. 1774 cand. theol. 17. Juli 1778 Sognepræst til Klovborg, Thyrsting og Grædstrup Menigheder i Aarhus Stift. Ordineret 7. Aug. s. A. 18. Apr. 1781 Sognepræst. til Harlev og Framlev Menigheder i Aarhus Stift. Provst. Til det første Embede havde Justitsraad Thyge Thygesen til Matrup Kaldsretten, som han altsaa udøvede overfor Ole Flensburg, der to Aar senere skulde blive hans Svoger. Kaldsbrevet er dateret 12. Maj 1778, den kongelige Konfirmation 17- juni s. A.

17 7o, kun 17 Aar gammel, udgav han i Trykken: Lovtale over jens Jørgen Lindvig. I Nyerup og Krafts Litteraturleksikon bernærkes i denne Anledning: »Da Flensburg endnu den Gang freqven terede Skolen, saa troer man, at han er bleven hjulpen af sin Rektor, som var P. Tetens«. - 1775 udgav han en Disputats: De miraculo, qvo Christus ficui sterili maledixit.

Om Flensburgs Virksomhed som Præst skal følgende Uddrag af Aarhus Stifts Visitatsbøger anføres:

»1794 3/10 holdtes Visitats i Harlev og Framlev Sognekald af Biskop Hector Frederic janson. Her fandtes alt at være i meget god Forfatning, da Sognepræsten, Hr. Ole Flensburg, som tillige er Provst i dette Herred, vedbliver at føre sit Embede med den Flid, Indsigt og Virksomhed, som kan ventes af hans Duelighed og retsindige Tænkernaade, hvormed han og hidindtil haver skaffet sand Nytte i alle Henseender. Dette erfaredes da og denne Dag med Fornøjelse, saavel af hans Foredrag som og ved Ungdommens Overhørelse, hvor der overalt hørtes rigtige og forstandige Svar, der kunde bekræfte den Formeening, man haver om denne Meenigheds Oplysning og Sædelighed. Provst Flensburg haver forhen været i Kloborg og Thyrsting Herred, men er kaldet hertil i 1781, da Kaldsretten blev afstaaet til Kongen. Hans Alder er 41 Aar«.

Om Præstegaarden siges ved samme Lejlighed, at den »er i fortrinlig god Stand og anseelig forbedret i Provst Flensburgs Tiid«.

Skifte efter ham blev ikke afholdt, idet hans Enke og deres eneste Søn til Framlev Herreds gejstlige Skifteprotokol. anmeldte, at de »selv i Kjerlighed uden Skifterettens Mellemkomst« vilde dele med hverandre.

Gift 3. Aug. I 78o i Tyrsting Sogn m. Charlotte Amalie Thygesen, f. ig. Dec. 1747 paa Matrup i Tyrsting Sogn. Død 21. juli 1832 i Skivholme Sogn. Søster til Broderen Thomas' Hustru.

En Søn. Se Femte Slægtled II1.

 

11. Kirstine Flensburg, f. 1. Okt. 1755 i Horsens, døbt 5. s- M. Død 2. Sept. 1828 i Eltang Præstegaard.

Gift 19. Okt. 1774 i Horsens m. Sognepræst til Nørre Snede og Ejstrup Sogne i Aarhus Stift Niels Friborg, døbt 31. Dec. 1734 i Viborg (Sortebrødre Sogn). Død 9. Aug. 18og paa Donsgaard i Alminde Sogn. Søn af residerende Kapellan til Viborg Graabrødre, senere Sognepræst til Herslev og Viuf i Ribe Stift Niels Nielsen Friborg og Anna Pedersdatter Wandel.

1753 Student fra Viborg. 16. Dec. 1755 cand. theol. 16. Sept., 17 71 kaldet paa Succession til Skanderup, men tiltraadte ikke Ernbedet. 30. Marts 1774 Sognepræst til Nørre Snede og Ejstrup. 6. Dec. 1805 Afsked.

12. Sidsel Flensburg, f. 3o. Dec. 1757 i Horsens, døbt 1. jan.

1758. Død 2 7. Maj 17 78 i Alminde Sogn og betegnes da »af Donsgaard«, som hun ejede.

Gift 4. Nov. 17 78 i Horsens m. Konsumtionsforvalter i Horsens Hans Christian Barfoed, f. 13. juni 1731 i Assens. Begravet 13. Maj 1788 i Horsens. Søn af Borgmester i Assens Hans Pedersen og Else Cathrine Barfoed.

10. Nov. 1779 Og ig. Okt. 1781 fik Ægtefællerne Skøde paa en Grund paa Søndergades nordre Side. Denne Ejendom afhændede hun, efter at hun var blevet Enke, 13. juni 1791 til Borgmester i Horsens N. C. Carøe (Horsens Skøde- og Pantebog 1766-94. Bl. 484). Som ovenfor under Omtalen af Faderens Ejendomshandeler nævnt, fik hun 1803 af sine Søskende Skøde paa den af hendes Forældre sidst beboede Ejendom paa Søndergades søndre Side. Hun solgte Ejendommen, »saaledes som hun den selv har ejet og sidst beboet«", i 8o8 ved Skøde af 2 1. juni, og den betegnes da med MatrikéInumret 122. (Horsens,Skøde- og Pantebog 1794-1811.

Bl. 537).

13. Anna Cathrine Flensburg, f. 7. Marts 1-759 i Horsens, døbt s. D. Begravet 17. s. M. i Horsens.

14. Niels Flensburg, f. 3. Juli 176o i Horsens, døbt 6. s. M. Død 6. Okt. s. A. Begravet 13. s- M. i Horsens.

 

FEMTE SLÆGTSLED.

l.

Sognepræst til Aarby Menighed Stephan Flensburgs og

Sara Kirstine Frimodts Datter.

Ane Cathrine Karen Hofgaard Flensburg, f. 10. Dec. 1779 i Aarby. Død 16. Aug.  18o7 paa Aunsøgaard.

Gift 1779, antagelig i Aarby Sogn, m. Forpagter af Aunsøgaard Johan Bernhard Selmer, f. 3. Maj 1767. Død 10. Sept. 1816 paa Aunsøgaard.

(Aarby Sogns Daabs- og Vielsesprotokoller fra før18oo er gaaet tabt. De anførte Data for 1. B. Selmer og Hustru findes paa Ligsten i Aunsø Kirke).

Sognepræst til Eltang og Sønder Vilstrups Menigheder Thomas

Flensburgs og Karen Thygesens Børn.

 

1. Anna Cathrine Helene Flensburg, f. 13- Okt. 1783 i Eltang. Død ig. juni 1863 i Fredericia (Trinitatis Sogn).

Gift 10. Dec. 1804 i Eltang m. Købmand i Fredericia, Stadshauptmand Christian Theodor Thomsen, f. 6. Okt. 1778 i Fredericia (Trinitatis Sogn). Død 10. Okt. 1821 i Fredericia (Trinitatis Sogn). Søn af Borgmester i Fredericia Thomas Thomsen og Mette Cathrine Clod.

 

2. Helene Flensburg, hjemmedøbt 26. juni 1784 i Eltang. Begravet 2o. Aug. s. A. og ssts. Skal være død ved, at nogle Gæster havde lagt deres Overtøj paa den Seng, i hvilken hun laa, hvorved hun blev kvalt.

 

3. Andreas Nicolaj Flensburg, f. 5- Okt. 1785 i Eltang. Død 3. Okt. 1843 ssts-

Var 1809-12 Kontorist paa Herredskontoret i Skanderborg. Fra 1816 til sin Død Ejer af Nørre Stenderupgaard.

Gift 5. juni 1831 i Eltang m. Christiane Birgitte Monrad, fra Hvilsberggaard, f. 1782 paa Haughus, fremstillet i Jelling Kirke i 1. Aug. Død 16. Marts 18 1 i Aarhus Domsogn. Datter af Marcus Nicolai Monrad. - Hun gift 2. Gang 23. Dec. 1844 i Aarhus Domsogn m. Købmand i Aarhus, Borgerkaptajn Carl Bentzen, hjemmedøbt 25. Dec. 1790 i Gaverslund. Død 17- Sept. 1857 i Aarhus Domsogn, Han var ved Vielsen Enkemand, idet hans første Hustru, Elisabeth, f. Schmidt, var død 2. Sept. 1843 i Aarhus Domsogn. -Ved sit Ægteskab med Christiane Birgitte Flensburg blev Bentzen Ejer af Nørre Stenderupgaard.

Ingen Børn.

 

4. Niels Thygesen Flensburg, f. 5. Okt. 1790 i Eltang. Død 12. Aug. 1881 ssts.

Ejede til 1835 en Gaard i Sønder Vilstrup og købte 1857 paa Auktion efter Søsterens Mand, Carl Bentzen, Nørre Stenderupgaard. Ejede senere Ravnholt i Gesten Sogn.

Gift 22. Febr. 1816 i Sørup m. Helene Cathrine Thomsen, f. 14. Nov. 1785 i Sørup. Død 16. Apr. 1864 i Eltang. Datter af Sognepræst til Sørup Andreas Thomsen og Marie Pedersdatter Iversen.

Fem Børn. Se Sjette Slægtled 1.

slaegt_5.jpg (47179 bytes)

 

Sognepræst til Harlev og Framlev Menigheder Ole Flensburgs og

Charlotte Amalie Thygesens Søn.

Andreas Nicolaj Flensburg, f. 12. jan. 1782 i Harlev. Død 1. Nov. 1848 i Vellev.

1799 Student, privat dimitteret. 16. juni 1804 cand. theol. 17. Maj 1805 Sognepræst til Borum og Lyngby Menigheder i Aarhus Stift, ordineret 23. s. M. 2o. Dec. 1826 Sognepræst til Skivholme og Skovby Menigheder i samme Stift. 25- Sept. 1841 Afsked. Om hans Virksomhed som Præst giver nedenstaaende Uddrag af Aarhus Stifts Visitatsbøger Underretning:
»1810 20/7 visiteredes Borum i Borum Kirke. Præsten, Hr. Flensburg, prædikede over 2. Tim. 2.-7., en god Prædiken. Talrig Forsamling af voxen Ungdom især Fruentimmer, som viste en usædvanlig og ualmindelig god Oplysning. Den bedste Menighed af dem, jeg hidtil i Aar har truffet paa mine Visitatsrejser. Ingen Klager. »1817 Onsdagen den 4. juni visiteredes begge Menigheder i Borum Kirke. Forsamlingen af den confirmerede, Ungdom, ligesom af øverste Klasse af Skoleungdommen var meget talrig. Af de ældre vare og flere tilstede. Orden og Opmærksomhed herskede under Forretningen, som begyndte Kl. 10 og endte Kl. 1. Præsten, Hr, Flensburg, prædikede over Texten, en god Prædiken, god Anstand og udvortes Gaver; katekiserede meget vel«. »Skivholme og Lyngby visiteret 2. Aug. 1832.Præstens Ministerialbøger gave Anledning til adskillige Bemærkninger angaaende deres Førelse. Hjemmedaab hidtil meget brugt. Forsømt Til- og Afgangslisterne og jævnførelsesregisteret. Ministerialbøgerne her behøve Provstens nøjagtige aarlige Eftersyn. I Kirken: Præsten Hr. Flensburg messede ret godt, men prædikede en meget maadelig componeret Prædiken uden Papiirer, som havde alle Mærker af at være extemporeret. Han catechiserede heller ikke synderligt godt. Han lader til at være en god, men ikke begavet Mand. Embedet gaar som det kan og vil efter Omstændighederne«.Der er, som det vil ses, en kendelig Nedgang i Bedømmelserne fra 1810 til 1832.

Gift 27. Sept. 1805 i Randers m. Cecilie (Sille) Marie Bay, f. 8. Juli 1778 i Randers. Død 23. Aug. 1840 i Skivholme. Datter af Borger i Randers jens Bay og Inger Kirstine Ebbesen.

I Ægteskabet skal der have været 12 Børn, af hvilke dog kun 6 kendes. Se Sjette Slægtled IL

SJETTE SLÆGTLED.

l.

Gaardejer Niels Thygesen Flensburgs og Helene Cathrine

Thomsens Børn.

1. Cathrine Marie Flensburg, f. 13- juni 18 17 i Sønder Vilstrup Sogn. Død 26. Marts 1867 paa Ravnholt. - Ugift.

2. Marie Andrea Flensburg, f. 7. Maj 1819 i Sønder Vilstrup Sogn. Død 2o. Aug. 189o paa Ravnholt. - Ugift.

3. Thomas Nicolai Flensburg, f. 13. Juli 182 1 i Sønder Vilstrup Sogn. Død 1. Nov. 1854 paa Ravnholt. - Ugift.

1844 Student fra Ribe.

4. Andreas Vilhelm Flensburg, f. 18. Apr. 1823 paa Ravnholt. Død 16. Nov. i gog i Kolding.

Landmand. Ejede efter Faderen Ravnholt til 1876, derefter ogsaa Skovmøllen og fra 1893 til 1902 Nørre Stenderupgaard.

Gift 25. jan. 186o m. Else Marie Mfiller, f. 14. Dec. 1835 i Vorbasse Sogn. Død 16. Nov.1900 i Eltang Sogn. Datter af Landinspektør jens Repsdorph Mfiller og Else Marie Koed.

7 Børn. Se Syvende Slægtled 1.

 

5. Christian August Flensburg, f. 16. Sept. 1826 paa Ravnholt. Død 24. jan. 1893 paa Nørre Stenderupgaard.

1847 Student fra Ribe. Deltog i Felttoget 1849 som Underlæge og var senere Landmand. Overtog Nørre Stenderupgaard efter Faderen. - Ugift.

11.

 

Sognepræst til Skivholme og Skovby Menigheder Andreas Nicolaj

Flensburgs og Cecilie (Sille) Marie Bays Børn.

1. Ole Flensborg, f. 28. juli  18o6 i Borum Sogn. Død 22. juli 1868 i Vellev Sogn.

1826 Student fra Aarhus. 24. Okt. 1832 cand. theol. 24- Maj 1836 Sognepræst til Ljørslev og Ørding Menigheder paa Mors, Ordineret 31. Aug. s. A. 17. Dec. 1840 Sognepræst til Vellev Menighed i Aarhus Stift.

Gift 10. Dec. 1836 i København m. Johanne Marie Bache, f. i 1. Sept. 18 11 i Køge. Død 18. Okt. 1884 i Vellev. Datter af senere Toldkontrolør i København Frederik Christian Emil Bache og Marie Cathrine Ovesen.

Tre Døtre. Se Syvende Slægtled I1.

       slaegt_7.jpg (26001 bytes)

          slaegt_8.jpg (46793 bytes)

2. Johan Ahrent Flensborg, f. 18. Dec. 1807 i Borum. Død 2o. juli 188o i Hvorslev.

1826 Student fra Aarhus. ig. Apr. 1831 cand. theol. 9. juni -1835 Sognepræst til Gjøl Menighed i Aalborg Stift. Ordineret 8. Aug. s. A. 29. Okt. 1845 Sognepræst til Hvorslev og Gjerning Menigheder i Aarhus Stift.

Gift 7. Sept. 1835 i Dallerup Sogn m. Mette Schalstrup, f. 22. Sept. 1805 paa Vindum Overgaard i Vindurn Sogn. Død 14. Nov. 1885 i Hvorslev. Datter af Ejer af Tovstrup Mølle i Dallerup Sogn, senere Forpagter af Lyngballe i Lading Sogn Vilhelm Schalstrup og Cathrine Sophie Petersen.

Fem Børn. Se Syvende Slægtled II1.

slaegt_9.jpg (26783 bytes)

slaegt_10.jpg (44981 bytes)

3. Charlotte Amalie Kirstine Flensburg, f. 28. Okt. 18o8 i Borum. Død 23. Aug. 1875 i Randers.

Gift 1. Gang 31 - Juli 1831 i Skivholme m. Hattemager i Randers Søren Barlach, f. 12. Maj 1799 i Randers. Død 9. Sept. 1832 i Randers. Søn af Hattemager i Randers Johan Henrik Barlach og Mette Sophie Christensdatter. Barlach var ved sit Ægteskab Enkemand efter Marie Luytkis, der var død 12. Okt. 1826 i Randers.

Gift 2. Gang 23. Febr. 1836 i Skivholme m. Bagermester i

Randers Mogens Borup Cortsen, f. 12. Marts i 8og i Randers. Død i 1. juli 1869 i Randers. Søn af Købmand i Randers Rasmus Cortsen og Christiane Hansen.

slaegt_13.jpg (23975 bytes)

4. Helene Flensburg, f. 30. Marts 1813 i Borum. Død 24. jan. 1882 i Værurn Møllegaard i Værum Sogn.

Gift 12. Jan. 1832 i Skivholme m. Ejer af Værum Møllegaard jens Christian Lund, f. 22. Dec.  18o6 paa Tjele Møllegaard i Tjele Sogn. Død 10. juli 1844 paa Værum Møllegaard. Søn af Godsforvalter, Kammerraad jens Christian Lund og Margrethe Wolff.

5. Anna Elisabeth Flensburg, f. 22. Marts 1817 i Borum. Død i 1. Marts 1877 1 Grundfør Mølle i Grundfør Sogn.

Gift 12. Okt. 1841 i Skivholme med Carl Thomsen, f. 6. Maj  1810 i Fredericia (Trinitatis Sogn). Død 5. Maj 1873 i Skivholme. Søn af ovennævnte Købmand og Stadshauptmand i Fredericia Christian Theodor Thomsen og Anna Cathrine Flensburg, Datter af Thomas Flensburg, se Femte og Sjette Slægtled.

slaegt_14.jpg (30759 bytes)

1829 Student fra Fredericia. 12. juli 1834 cand. theol. i 1. Nov. 1841 Søgnepræst til Skivholme og Skovby Menigheder efter sin Svigerfader.

Efter deres Sølvbryllup oprettede han og Hustru et Legat, stort 3oo Rdir., hvis Renter uddeles til Trængende udenfor Fattigvæsenet. Fundats af 12. Dec. 1869, kgl. konf. 12. jan. 1870.

6. Thøger Lassen Althalt Flensborg, f. 15. Aug. 182o i Borum. Død 2. Nov. 1869 i Niær Præstegaard i Haurum Sogn.

1839 Student, privat dimitteret. 28. Apr. 1846 cand. theol. 6. Nov. 1847 personel Kapellan hos Sognepræsten til Lading, Faarup og Sabro Menigheder i Aarhus Stift. Ordineret 12. jan. 184816. juni 1849 SOgnepræst til Haurum og Sald Menigheder i Aarhus Stift. Niær Præstegaard ligger i Haurum. Sogn.

Gift 22. Marts 1850 i Lading med Emilie Mathilde Marie .Saabye, f. 25. Dec. 1820 i Skivholme. Død 10. Aug. 1893 i Roskilde. Datter af Sognepræst til Lading, Farup og Sabro Menigheder Erhard Saabye og Susanne Schmidt.

Seks Børn. Se Syvende Slægtled IV.

slaegt_11.jpg (23569 bytes)

slaegt_12.jpg (22843 bytes)

 

34

SYVENDE SLÆGTLED.

l.

Gaardejer Andreas Vilhelm Flensburgs
og Else Marie
Mallers Børn.

1. Helene Cathrine Flensburg, f. 29. Apr. 1861 paa Ravnholt. Død 7. jan. 1929 i Eltang Sogn. - Ugift.

2. Elise Nielsine Flensburg, f. 12. Apr. 1863 paa Ravnholt. Lever siden 1921 hos en gift Datter i Kitzbfihl, i Tyrol.

Gift 28. Juli 1888 i Eltang Sogn m. Købmand i Kolding jens Hansen Thirslund, f. 26. Sept. 1850 i Ærøskøbing. Død 23. Marts 1898 i Kolding. Søn af Skibsfører jens Hansen Thirslund og Jensine Svane.

3. Nicoline Christiane Flensburg, f. 27. Marts 1865 paa Ravnholt. Død 17. Apr. 19 18 i Gesten Sogn.

Gift 18. Apr. 1888 i Eltang Sogn m. Forpagter, fra 1899 Ejer af Ravnholt Carl Emanuel Brødsgaard, f. 27. Febr. 1840 i Harte Sogn. Død 10. Okt. 1914 paa Ravnholt. Søn af Gaardejer Niels Brødsgaard og Karen Nielsdatter Lynggaard.

 

4- Niels Thygesen Flensburg, f. 18. Apr. 1867 paa Ravnholt. Død 16. Apr. 1933 paa Nørre Stenderupgaard.

1887 Landbrugskandidat. 1894 Sekondløjtnant. 1893 Forpagter af Nørre Stenderupgaard, fra 1902 til sin Død Ejer af samme. I en længere Aarrække Medlem af Menighedsraadet og Værge for Eltang og Sønder Vilstrup Kirker.

Gift 1. Gang 18. Apr. 1893 i Eltang Sogn m. Lovise Munk Harboe, f. 27. jan. 1868 i Skanderup Sogn. Død 27. Juli 1909 paa Nørre Stenderupgaard. Datter af Sparekassebogholder Louis Harboe og Emilie Holst.

slaegt_16.jpg (24356 bytes)

Gift 2. Gang 24- Sept. 1910 i Stege m. jensine Melsen Kamp, f- 23. Nov. 1874 i Stege. Datter af Forpagter af »Provstegaarden« i Stege Sogn Niels Peter Jensen Kamp og Bodil Kirstine Hansen.

Af 1. Ægteskab i i, af 2. Ægteskab 5 Børn. Se Ottende Slægtled 1.

5 . jens Christian Hartvig Flensburg, f. 14. Dec. 1869 paa Ravnholt. Død 25. jan. 1873 paa Ravnholt.

6. Thomas Christian Flensburg, f. 3. Aug. 1873 paa Ravnholt.

Købte 1897, 23 Aar gammel, Gaarden Bygebjærg i Hejls Sogn for 114,5oo Kr. I Gaardens gamle Have plantede han mange sjældne Træer og beplantede desuden en Td. Sandjord ved Engen og langs Hejlsminde med Gran- og Løvtræer. Købte 1909 Gamle Skamlinggaard, 36 Tdr. Land, med forfaldne Bygninger for

Møde med vistnok de fleste Deltagere, der har været samlede paa Skamlingsbanken, ca. 40.ooo. Grunden til, at dette og andre Møder har været afholdt her, er dels den til store Møder særligt ,egnede Plads og dels, at der ikke maa afholdes politiske Møder paa Skamlingsbankens nationale Mødeplads. Sanglege, hvori til Tider deltog flere hundrede Unge, ligesom Opvisninger af Gymnaster fra Ollerup og Snoghøj Gymnastikskoler er afholdt paa Ejendommens Græsarealer. 1 1941 er der afholdt Førerskole for unge Mennesker fra Sønderjylland med Ophold i Skovhuset og Spisning i Kælderen. Datteren Johanne Flensburgs Ægtefælle, August Varming, var da Leder af Gymnastiken og Sporten.

Fra 1928 har Anlæget været besøgt af flere Husmandsforeninger og Skoler, og fra 1933 har der været fri Adgang for Publikum. Det besøges aarligt af mellem 2 Og 3000 Mennesker.

1927 begyndte han Anlæget af Haven og fortsatte i Aarene derefter med Opførelsen af Drivhuse og Akvarium. En Del af Marken ved Bygningerne blev indtaget til Beplantning med udenlandske Stauder og Buske saaledes fra Kina, Japan, Sibirien, Tibet, New Zealand, Amerika, Sydeuropa o. fl. a. Steder. Ogsaa fra Norge og Alperne har Flensburg hjembragt Grantræer og vilde Planter, der nu vokser i »Skamlings botaniske Anlæg«.

Gift 18. Apr. i goo i Kolding m. Carla 7uliane Vibe-Petersen, f- 14. juni 1870 i Herslev ved Fredericia. Datter af dav. Ejer af Luiselund i Herslev Sogn, 1873-1887 af Krogager i Sønder Bjært Sogn, derefter Rentier i København Peter Emanuel Høstmark Petersen og Ingertine Dorthea Cathrine Christensen.

7 Børn. Se Ottende Slægtled I1.

 

7. jens Hartvig Flensburg, f. 17. Aug. 1875 paa Ravnholt. Død 1. Nov. 1875 paa Skovmøllen ved Kolding.

 

Sognepræst til Vellev Menighed Ole Flensborgs og Johanne Marie

Baches Børn.

1. Cecilie Marie Flensborg, f. 26. Nov. 1837 i Ljørslev. Død 13. Marts 1920 i København.

 

Gift 2o. Okt. 1869 i Vellev m. Stephan Eduard Ludvig Hald,, f- 4. Aug.1810 i Ketterup. Død 6. Marts 1873 paa Lystrupgaard i Vindblæs Sogn. S. af Sognepræst til Ketterup og Gøttrup Menigheder i Aalborg Stift, senere Stiftsprovst i Aarhus Johan Peder Hald og Cathrine Elisabeth Smidt.

slaegt_17.jpg (24796 bytes)

Hald var først Styrmand, derefter Ejer af en Bornuldsplantage i Alabama og deltog som Kaptajn i Krigen mellem Nord- og Sydstaterne paa de sidstes Side. Efter sin Hjemkomst til Danmark Ejer af Lystrupgaard i Vindblæs Sogn.

2. Charlotte Helene Elisabeth Flensborg, f. 22. juni 1839 i Ljørslev. Død 26. Marts 1876 i Aarhus. - Ugift.

3. Emilie Frederikke Christiane Flensborg, f. 18. Sept. 1840 i Ljørslev. Død 1. Okt. 1916 i København. - Ugift.

 

 

Sognepræst til Gøl Menighed i Aalborg Stift, senere til Hvorslev og

Gerning Menigheder i Aarhus Stift Johan Ahrent Flensborgs og

Mette Schalstrups Børn.

1. Vilhelm Schalstrup Flensborg, f. 19. Dec. 1836 paa Gøl. Død 25. A-ug. 1921 i Svenstrup.

1858 Student fra Aarhus. 23. juni 1865 cand. theol. 12. Sept. 1868 personel Kapellan hos Faderen i Hvorslev og Gerning. Ordineret 25. Nov. s. A. 14. Maj 1878 Sognepræst til Ferslev, Dal og Volsted Menigheder i Viborg Stift. 15. Dec. i gog Afsked.

Gift 19. Aug. 1869 i Hvorslev m. Louise Charlotte Augusta Frederikke Lauritzen, f. 13- Sept- 1846 i Aarhus. Død 21. Nov. 1921 i Svenstrup. Datter af Farver Hans Lauritzen og Trine Sophie Munk.

7 Børn. Se Ottende Slægtled II1.

2. Andrea Nicolai Flensborg, f. 31. Okt. 1837 paa Gøl. Død 22. jan. 1876 i Hvorslev.

1858 Student fra Aarhus. 19. juni 1865 cand. theol. 24. jan.

TJ~

1871 personel Kapellan hos Sognepræsten til Egtved og Ødsted, Menigheder i Ribe Stift. Ordineret 3. Marts s. A.

Ugift.

 

3. Sophie Cathrine Flensborg, f. i1. Dec. 1838 paa Gøl. Død i 1. Nov. 1923 paa Frederiksberg.

Gift 15. Nov. 1867 i Hvorslev m. Carl Erasmi Otterstrøm, f. 17. Aug. 1839 i Aarhus. Død 16. Ma 1896 i Tyrsted. Søn af Overretsprokurator, Kasserer ved Bankkontoret i Aarhus, Medlem af den grundlovgivende Rigsforsamling, virkelig Kancelliraad Christian Erasmi Otterstrøm og Marie Agnethe Elisabeth Blom.

slaegt_20.jpg (26362 bytes)

1858 Student fra Aarhus. 25. jan. 1865 cand. theol. En Tiduordineret Medhjælper hos Sognepræsten til Bjerregrav, Aalum og Tanuin Menigheder, derefter Lærer i Randers. Oprettede 1867 en Højskole i Uth, men opgav denne Virksomhed 1870. 2 1. Febr. 1871 Kapellan pro loco til Astrup, Tulstrup og Hvilsted Menigheder i Aarhus Stift. Ordineret 23. Marts s. A. 9. jan. 1872 udskiltes Hvilsted som særligt Sogn, og Otterstrøm blev da Sognepræst til denne Menighed. 4. Maj 1872 Sognepræst til Nordby Menighed paa Samsø. 9. Marts 1886 Sognepræst til Tyrsted og Uth Menigheder i Aarhus Stift.

 

4. Cecilie Marie Flensborg, f. 6. Okt. 1840 paa Gøl. Død 28. Marts i gi 8 i, Hvorslev. - Ugift.

5. Carl Cecil Flensborg, f. 15. Nov. 1844 paa Gøl. Død 29. Maj 1899 i Hvorslev.

1863 Student fra Aarhus. 1864 Filosofikum. - Ugift.

IV.

 

Sognepræst til Haurum og Sald Menigheder i Aarhus Stift Thøger

Lassen Althalt Flensborgs og Emilie Mathilde Marie Saabyes Børn.

1. Erhard Saabye Flensborg, f. 26. Dec. 1850 i Niær Præstegaard, Haurum Sogn. Død 10. Febr. 1910 paa Diakonissestiftelsen, Frederiksberg.

1869 Præliminæreksamen i Aarhus. 1. Marts 1870-28. Febr. 1874 i Boghandlerlære hos Otto Schwartzs Efterfølger, E. Jespersen, derefter Medhjælper hos samme indtil 1. juni 1874, da han overtog Wilhelm Arends Boghandel i Roskilde og ændrede Firmanavnet til Erhard Flensborg. Efter hans Død 1910 førte hans Enke Forretningen videre indtil 1. juni 1914, da den overtoges af Sønnen Andreas Flensborg.

Gift 27. Dec. 1878 i Horslunde m. Agnes Louise Charlotte Anger, f. 31. Dec. 1854 i Svaneke. Død 28. juli 1936 i Klampenborg. Datter af Sognepræst til Horslunde og Nordlunde Menigheder i Lolland-Falsters Stift Edvard Julius Anger og Caroline Augusta Viglar.

6 Børn. Se Ottende Slægtled IV.

2. Andreas Nicolai Flensborg, f. 8. Marts 1852 i Niær Præstegaard, Haurum Sogn. Død 6. Febr. 1866 i Aarhus.

3. Ole Flensborg, f. 3. Nov. 1853 i Niær Præstegaard, Haurum Sogn. Død 12. juni 1927 i Ringsted.

Forvalter paa Brattingsborg, derefter Ejer af Toustrup Mølle i Dallerup Sogn og til sidst Indehaver af Ringsted Træskofabrik.

Gift 17. juni 1887 i Dallerup m. Wilhelmine Charlotte Saabye, f. 17. juni 1863 i Toustrup Mølle i Dallerup Sogn. Død 8. Nov. 1910 i Ringsted. Datter af Ejer af Toustrup Mølle jens Christian Saabye og Wilhelmine Christine Stilling.

slaegt_22.jpg (26948 bytes)

En Søn. Se Ottende Slægtled V.

 

4- Christian Emil Flensborg, f. 17. Dec. 1855 i Niær Præstegaard, Hauruin Sogn. Død 16. Nov. 1919 i Charlottenlund.

slaegt_23.jpg (27640 bytes)

Arbejdede Okt. 1869-Dec. 1874 i Manufakturfaget. Aug.  1876-Marts 1879 i Boghandlerlære hos Broderen Erhard i Roskilde. Marts 1879-Maj 188o Medhjælper i Thierrys Boghandel i Nakskov. Overtog Maj  188o i Forening med j. L. Hartmann G. Vilh. Hansens Boghandel i København under Firmanavn Flensborg & Hartmann og førte fra 14- Marts 1882 Forretningen alene, indtil 189o som Sortimentsboghandel, Forlagsvirksomhed, Kunstog Papirhandel, derefter udelukkende Galanterivarer.

Gift 8. Maj 1885 i København m. Meta Hedevig MagdaleneJensen, f. 3 1. Dec. 1863 i Aarhus, død i 1. Sept. 1938. Datter af Partikulier Niels Jensen og Hedevig Marie Nielsen.

3 Børn. Se Ottende Slægtled V1.

5. Cecilie Susanne Augusta Flensborg, f. 14. Aug. 1857 i Niær Præstegaard, Haurum Sogn. Død 19. Febr. 1938 i København.

Gift 28. juli 1881 i Roskilde m. Hans Christian Wolfgang Hertel, f . 1. Maj 1847 i Højbjerg ved Viborg. Død 11. jan. 193 2 i Roskilde. Søn af Sognepræst, sidst til Haarslev og Tingjellinge Menigheder i Sjællands Stift, August Wolfgang Hertel og Agathe Louise f. Hertel.

slaegt_24.jpg (26030 bytes)

1866 Student fra Herlufsholm. 1873 cand. med. 1877 praktiserende Læge i Roskilde. 1878-79 adjungeret og konstitueret Distriktslæge i Roskilde. juni 1894 Læge ved Roskilde Kommunes Epidemisygehus. Jan. 1895-ScPt- 1909 Læge ved Roskilde Kommunes Sygehus. 1928 Ridder af Dannebroge.

6. Johan Ahrent Flensborg, f. 8. Marts 1859 i Niær Præstegaard, Haurum Sogn. Død 5. jan. 1934 i Ringsted.

slaegt_25.jpg (26536 bytes)

1874 Præliminæreksamen. 1. Sept. 1874-3o. Apr. 1878 i Boghandlerlære hos Hannibal Walboni i København. 2. Okt. 18793o. Apr.  188o Medhjælper hos H. j. Tørsleff i Slagelse, 1. Maj 1880-3 1. Dec. 1884 hos Broderen Erhard i Roskilde. 1. jan. 1885 -31. Dec. 1886 Medejer af Hempelske Boghandel i Odense og overtog derefter F. Schouboes Boghandel i Ringsted, som han førte videre under sit eget Navn. 1893 Formand for Ringsted Handelsforening. Medlem af Bestyrelsen og Kasserer for Ringstedkresens Bibel- og Hedningemissionsselskab. 19o2 Overligningskommissær for Ringsted Købstad. Formand for Garderforeningen for Ringsted og Omegn fra dens Stiftelse i gi 1. Formand for De danske Boghandleres Landsforening siden dennes Stiftelse 1917. 1923 Ridder af Dannebroge.

Gift i1. juli 1885 i Odense m. Frederikke Kirstine HelmPetersen, f. 21. Apr. 1867 i Næsbyhoved. Datter af Justitsraad, Forlagsboghandler Søren Frederik Helm-Petersen og Marie Charlotte Faber.

3 Børn. Se Ottende Slægtled VI1.

41

OTTENDE SLÆGTLED.

L

 

Landbrugskandidat, Ejer af Stenderupgaard Niels Thygesen

Flensburgs Børn.

Af første Ægteskab med Lovise Munk Harboe.

1. Andreas Nicolai Harboe Flensburg, f. 17. Febr. 1894 i Eltang Sogn.Ejer af Uglkær, udstykket fra Nørre Stenderupgaard. Medlem af Eltang Sogns Menighedsraad. Værge for Eltang Kirke.

Gift 17. Apr. 1930 i Brønshøj med Sophie Marie Holm, f. 29. Marts 1903 i Trondhjem. Datter af Maskinmester Sofus Holm og Marie Andersen.

5 Børn. Se Niende Slægtled 1.

2. Christian Flensburg, f. 28. Maj 1895 i Eltang Sogn.

Uddannet som Landmand. Drev selvstændigt Ejendommen Nørgaard i Tolne Sogn, som han forbedrede stærkt, indtil ha n blev et af de mange Ofre for Landbrugskrisen. Opførte derefter et Hus i Klitterne ved Bratten Strand. hvor han siden har boet.

Gift 1.steGang 26. Okt. 1930 i Fredericia (Trinitatis Sogn) med Musiklærerinde Helga Marie Wirring, f. 9. jan. 1904 i Raabjærg Sogn. Død 1. Sept. 1933 i Tolne Sogn. Datter af Lærer Martin Laurits Wirring og Anna Høgenhaug.

Gift 2den Gang 28. Maj 1935 i Aasted Sogn, Vendsyssel, med Erna Nerup, f - 3. Nov. 1904 i Hobro. Datter af Malermester Thor Engelbrecht Nerup og Margrethe Jørgensen.

Af første Ægteskab 2 Børn, af andet Ægteskab 2 Børn. Se Niende Slægtled I1.

 

3. Emilie Flensburg, f. 15. Juli 1896 i Eltang Sogn.

Gift 5. Dec. 1922 i Eltang Sogn med Inspektør paa Herregaarden Christianslund ved Randers Svend Undall-Behrend, f. 26. Maj 1895 i Hørby Sogn, Vendsyssel. Søn af Proprietær Peter Zeuthen Behrend og Julie von Undall.

4. Johanne Marie Flensburg, f. 6. Maj 1898 i Eltang Sogn.

Gift 3o. Apr. 1926 i Hyllested Sogn med Fuldmægtig i Finansministeriet Andreas Peter Lund, f. 19. Marts 1885 af Skibsfører Hans Lund og Johanne Elleby

i Rønne. Søn

5. Sophie Rønnenkamp Flensburg, f. 15. Juli 1899 i Eltang Sogn. - Ugift. København.

6. Henrik Hartvig Carl Flensburg, f. 10. Marts igoi i Eltang Sogn.

Vinteren 1924-1925 Elev paa Ladelund Landbrugsskole. Siden 1932 Ejer af Gaarden Ny Engholm i Gesten Sogn.

Gift 17. Apr. 1932 i Krogsbølle Sogn med Ingeborg Marie Rasmussen, f. 9. Maj 1907 i Krogsbølle Sogn. Datter af Amtsvejmand Rasmus Christian Rasmussen og Marie Hansine Hansen.

2 Børn. Se Niende Slægtled II1.

 

7. Helene Henriette Flensburg, f. 18. Apr. 19o2 i Eltang Sogn. Død 16. Sept. 19 16 i Eltang Sogn.

8. Charlotte Flensburg, f. 24- SCPt- 1903 i Eltang Sogn.

Gift 5. Nov. 1927 i Villingerød,

Esbønderup Sogn, med fhv.

Forpagter Hans Jensen, f. 15. juni 1899 i Rerslev Sogn. Søn af Gaardejer Anders Jensen og Maren Kirstine Jensen. - Bor i Hornbæk.

9. Anna Marie Flensburg, f. 27. jan. 19o5 i Eltang Sogn. Død I I - Sept- 1935 i Eltang Sogn.

Gift 27. Okt. 1928 i Esbønderup Sogn med Billedskærer i København Svend Damkjær Vind, f. 28. Okt. i goo i Ry Sogn. Søn af -Højskoleforstander Rasmus Vind og Andrea Damkjær.

10. Carl Thomas Flensburg, f. 12. Apr. 19o6 i Eltang Sogn. Død 9. Apr. i 9o8 i Eltang Sogn.

11. Else Marie Flensburg, f. 4. Dec. 1 9o7 i Eltang Sogn. -Ugift. København.

12
. Thomas Flensburg, f. 30- Maj 1909 i Eltang Sogn.

Uddannet som Landmand. Siden Apr. 194o Ejer af Gaarden Dalsgaard i Eltang Sogn, som han overtog efter sin Svigerfader.

Gift 18. Apr. 1940 i Eltang Sogn med Elna Kirstine Rudolfsen,

4. jan. 19 15 i Sønder Vilstrup Sogn. Datter af Gaardejer Rudolf Rudolfsen og Dorthea Rudolfsen.

Ingen Børn.

Af andet Ægteskab med Jensine Nielsen Kamp

13. Bodil Karen Flensburg, f. 3. Aug. 1911 i Eltang Sogn.

Huslig Uddannelse paa Ry Husholdningsskole. Selvstændige Stillinger paa store Gaarde og i store københavnske Hjem. I 1941 gennemgaaet et 5 Maaneders Kursus paa Ubberup Højskole i Sygepleje. - Ugift.

14. yens Thygesen Flensburg, f. 23. Sept. 1914 i Eltang Sogn.

Vinteren 1934-1935 paa Ry Højskole. Lært Landvæsen paa forskellige Gaarde i Sydjylland og paa Fyn. - Ugift.

15. Elise Aleksandrine Kamp Flensburg, f. 24. Marts 1916 i Eltang Sogn.

Huslig Uddannelse. Bor 1941 Strandvej 158, Charlottenlund. - ugift.

16. Helle Thygesen Flensburg, f. 23. Dec. 1918 i Eltang Sogn.

1934 Præliminæreksamen i Fredericia. Kontoruddannelse.

Gift 23. Dec. 1938 i Fredericia (Michaelis Kirke) m. Arbejder ved Statsbanerne i Fredericia Ferdinand Emil Martin Andersen, f.13. jan. 1918 i Fredericia. Søn af Overportør ved Statsbanerne Hans Andersen og Thyra Olga Margrethe Jensen.

 

Gaardejer Thomas Christian Flensburgs og Carla Juliane

Vibe-Petersens Børn.

1. Niels Thygesen Flensburg, f. 21. Marts igoi i Hejls Sogn.

Landmand. Overtog 1927 Gaarden Bygebjærg i Hejls Sogn efter Faderen.

Gift 29. Juli 1927 i Starup Sogn m. Anna Krag, f. 12. juni 1903 i Starup Sogn. Datter af Ejer af Bøgeskovgaard i Starup Sogn Niels Krag og Margrethe Dall.

4 Børn. Se Niende Slægtled IV.

2. Johanne Flensburg, f. 9. Nov. 1902 i Hejls Sogn.

Treaarig Uddannelse som Sygeplejerske paa Diakonissestiftelsen med efterfølgende Fødselsklinikuddannelse. Kursus paa Ollerup Gymnastikhøjskole og Delingsførerkursus paa Snoghøj Gymnastikhøjskole.

Gift 3 1. Dec. 193 3 i Hejls Sogn m. August Varming, f. 28. Aug. 19o2 i Spandet. Søn af Gaardejer Chresten Varming og Elise Høj.

Landmand. Har været Gymnastikleder paa Ollerup Gymnastikhøjskole og deltaget i Opvisninger i Tyskland og paa Aldershot m. fl. Steder i England. Har i Sommeren 194 1 undervist paa Førerskolen paa Svigerfaderens Ejendom, to Kursus 'a 14 Dage med 14 Elever i Alderen i o- 18 Aar, væsentligst Drenge fra Sønderjylland. Har desuden tilligemed sin Hustru ledet Gymnastikundervisning i Hejls, Vejstrup og Bjært Sogne. Bor i et paa Svigerfaderens Ejendom opført Hus.

3. Else Marie Flensburg, f. 11. Maj 1904 i Hejls Sogn.

Gift 6. Sept. 1925 i Hejls Sogn m. Ejer af Engildgaard ved Malling Station Harald 7essen, f. 5. Okt. 1900 i Vejle. Søn af Maskinfabrikant Hans jessen og Marie Nielsen.

4. Ellen Margrethe Flensburg, f. 8. juni 1905 i Hejls Sogn. Død 1. Okt. s. A. i Hejls Sogn.

5. Ellen Margrethe Flensburg, f. 19. juli19o6 i Hejls Sogn.

Gift 4. Juli 1933 i Hejls Sogn m. Holger Andreas Andreasen, f. 28. Sept. 19o6 i Aale Sogn. Søn af Tømrermester Marius Andreasen og Nielsine Nielsen.

Landmand. Hønseriejer (Avlscenter) paa en af Bygebjærgs tidligere Marker (Gammelhave) ved Hejlsminde.

6. Ingerthine Elise Flensburg, f. i 1. Apr. i gog i Hejls Sogn.

Gift 14. Febr. 1933 i Hejls Sogn m. Tage Kjærulff Sejersen, f. 24. Febr. 19o6 paa Randlev Hedegaard i Randlev Sogn. Søn af Gaardejer Peter jens Sejersen og Martine Østergaard Christensen.

7. Kirsten Marie Flensburg, f. 14. Apr. 1910 i Hejls.

i I/2Aar paa Musikkonservatoriet i København. Gennemgaaet Delingsførerkursus paa Ollerup Gymnastikhøjskole. Har ledet Gymnastikundervisning i Vejstrup og Hejls.

Gift i 1. Apr. 1936 i Hejls Sogn m. Kai Hansen, f. 23. Apr. 1909 i København. Søn af Kobbersmed H. Hansen og Thyra Hansen.

Kai Hansen er Assistent i Landmandsbanken og har modtaget Belønning for Druknendes Redning.

Ill.

 

Sognepræst til Ferslev, Dal og Volsted Menigheder i Viborg Stift

Vilhelm Schalstrup Flensborgs og Louise Charlotte Augusta

Frederikke Lauritzens Børn.

slaegt_18.jpg (23046 bytes)

slaegt_19.jpg (32994 bytes)

1. Johan Ahrent Flensborg, f. 13. Dec. 1872 i Hvorslev.

Uddannet som Landmand. 19o6 Ejer af Linalyst i Veggerby Sogn,,senere af en Gaard i Rold, derefter Vicevært i en Ejendom paa Amager. Har nu Aldersrente og bor i Gentofte.

Gift 19. Sept. 1900 i Ferslev med Cathrine Helene Knudsen, f- 3- Sept. 1870 i Haderslev. Datter af Lærer Knud Hansen Knudsen og Anne Kirstine Terkelsen.

3 Børn. Se Niende Slægtled V.

2. Andrea Nicolai Flensborg, f. 3o. Aug. 1876 i Hvorslev.

Uddannet ved Handel. Har været Direktør for en Korn- og Foderstofforretning i Aarhus, fratraadte denne Stilling 1939 Og lever nu af Formue og Pension, boende i Riis Skov ved Aarhus.

Gift 29. Aug. 1936 i Aarhus med Anna Schrøder, f. 12. Maj 1887 i Aalborg. Datter af Glasmager Heinrich Friderich Schrøder og Marie Magdalene Hupfeldt.

Ingen Børn.

3. Thrine Flensborg, f. 30- Sept. 1877 i Hvorslev. Død 3o. Nov. 1941 i Gentofte. - Ugift.

4. Mette- Flensborg, f. 16. jan. 1879 i Hvorslev. - Ugift. København.

5. Hans Wilhelm Flensborg, f. 2 1. Dec. i 88o i Ferslev. Død ved et Ulykkestilfælde 15. Dec. 1917 i Næsborg Sogn.

Landmand. Ejer af Vellinggaard i Næsborg Sogn.

Gift iste Gang i 1. Sept. 1902 i Næsborg Sogn med Anna Margrethe Welling, f. 15. Marts 1872, død 21. Maj 1915. Datter af Gaardejer Rasmus Welling og Christiane Sorvad.

Gift 2den Gang 5. Okt. 1916 i Ans Sogn med Emma Hansen, f. 2 1. Dec. i 89o i Ans Sogn. - Hun er senere blevet gift igen, men Familien har ingen Forbindelse med hende, og nærmere vides ikke.

En Søn. Se Niende Slægtled V1.

6. Anthon Frederik Christian Flensborg, f. 3. juni 1882 i Ferslev.

Uddannet i Læderbranchen og har været Forvalter paa en Fabrik, efter dennes Fallit ansat paa Københavns Fodtøjsfabrik i Valby. Er f. t. uden Beskæftigelse.

Gift 2o. Nov. 1913 i København med Agnes Martha Andersen, f. 5. Marts 1883 i Støvring. Ægteskabet opløst. Datter af Købmand Niels Peter Andersen og Hustru f. Mark.

En Datter. Se Niende Slægtled VI1.

7. Lauritz Carl Severin Flensborg, f. 17. Nov. 1884 i Ferslev.

Uddannet som Landmand. Ejede først Næsbygaard i Ranum Sogn, senere Kærbygaard ved Hinnerup, Forpagter af Herregaarden Randrup og var, sammen med flere, Ejer af Herregaarden Sparresholm. Udvandrede 1925 til Argentina,, hvor han nu bor i San Cayetorio.

Gift 3 1. Aug. 1910 i Næsborg Sogn med Cecilie Welling, f. 5.Apr. 1885 i Næsborg Sogn. Datter af Proprietær Jørgen Sorvad Welling og Martine Tværgaard.

7 Børn. Se Niende Slægtled VII1.

IV.

 

Boghandler i Roskilde Erhard Saabye Flensborgs og Agnes Louise

Charlotte Angers Børn.

slaegt_21.jpg (26535 bytes)

1. Thøger Flensborg, f. 30- Okt. 1879 i Roskilde. Død 6. Febr. 1881 i Roskilde.

2. Ludvig Flensborg, f. 2o. Nov. 1881 i Roskilde. Død 21. juni 1920 i Buenos Aires.

1899 Student fra Roskilde. 19o8 cand. polyt. Ingeniør ved jysk Telefonselskab i Aarhus. Rejste 1910 til Argentina, hvor han fik Ansættelse som Ingeniør i Regeringens Tjeneste og 1915 tog argentinsk Ingeniøreksamen. Regeringens Tilsynsførende ved al Brobygning. Omkom under en Tyfon paa la Platafloden.

Gift 5. jan. 1905 i København (Frue Sogn) med Daisy Friis, f. 2o. Nov. 1883 i København. Død 20. Okt. 1922 i København. Datter af Husejer Herman Martin Friis og Vilhelmine Laura Elisabeth Christensen.

slaegt_26.jpg (24110 bytes)

Børn. Se Niende Slægtled IX.

 

Andreas Nicolai Flensborg, f. 2o. Apr. 1884 i Roskilde.

 

1901 Student fra Roskilde. 1902 Filosofikum. Derpaa dels i Faderens Forretning, dels i halvandet Aar Prokurist hos Poul Hungar i Leipzig. 1. Nov. 1905 Medhjælper. 1909 Prokurist hos Faderen, efter hvis Død han bestyrede Forretningen, indtil han overtog den 1. juni 1914.

Gift iste Gang 23. Okt. 1909 i København (Holmens Sogn) med Cecilie Marie Winge, f. 9. Nov. 1885 i København. Død 6. juli 1926 paa Rigshospitalet. Datter af Kammerherre, Oberstløjtnant Marius Edvard Winge og Thora Andersen.

Gift 2den Gang 1. Dec. 1928 i København (Holmen Sogn) med Marie Charlotte Amalie Odense., f. 24. Juli 1897 i Aalborg. Datter af Bladudgiver Christian Gustav Odense og Emerentze Birgitte Christine Nielsen.

Af første Ægteskab 3 Børn, af andet Ægteskab 1 Barn. Se Niende Slægtled X.

 

4. Anna Flensborg, f. 25. Febr. 1886 i Roskilde.

Gift 3. Nov. 1909 i Roskilde med Henrik Vilhelm Augsburg, f. 26. Apr. 1885 i Hørsholm. Søn af Justitsraad, Apoteker jens Jannik Jensen Augsburg og Emilie Henriette Hansen.

1903 Kadet. 28. Sept. 1907 Sekondløjtnant i Flaaden. 14. Maj 19o8 Premierløjtnant. 1. Apr. 1919-1. Okt. 1923 Og 1. Febr. 1926 -1. Apr. 1932 Afdelingschef i Marinestaben. 8. juli 1919 Kaptajn. 8. Juli 1923 Orlogskaptajn. 1. Apr. 1932 Stabschef hos Viceadmiralen. 1. Apr. 1932 Kommandørkaptajn. 17. juni 1937 Kommandør. - 1925 Ridder af Dannebroge. 1934 Dannebrogsmand. 1940 Kommandør af 2. Gr. af Dannebroge. Dekoreret med Hæderstegnet for god Tjeneste ved Søetaten og med følgende udenlandske Ordener: Ridder af den svenske Sværdordens 1. Kl. og Kommandørkorset af den svenske VasaordenS 2. Gr. - Har udgivet: Kode-, Evolution- og Signalbog for Flaaden (1925), Betragtninger over Torpedobaades Anvendelse i Krig med særlig Henblik paa danske Forhold (prisbelønnet af Sølieutenant-Selskabet).

5. Erhard Saabye Flensborg, f. 28. juni 1889 i Roskilde.

19o6 Student fra Roskilde. 1912 cand. jur. 1912-13 Fuldmægtig hos Overretssagfører A. Henriques, 1913-16 hos Højestemretssagfører Michael Lunn og Overretssagfører Axel K. Lemming. 8. jan. 1916 Overretssagfører i København, fra jan. 1917 i Kompagni med Højesteretssagfører Michael Lunn og Overretssagfører Lemming, fra Okt 1920 med sidstnævnte til dennes Død i 193 1 - -Formand i Dansk Idræts-Forbunds Arnatør- og Ordensudvalg. Formand i Bestyrelsen for A/S Goldschmidt & Nordholm, og for A/S Roulunds Fabrikker. Medlem af Pensionsnævnet for A/S M. 1. Ballins Sønner og Hertz' Garverier og Skotøjsfabrikker. Medlem af Bestyrelsen for A/S N. C. Monberg, for A/S Telefon Fabrik Autornatic, for A/S Skrivemaskinfabrikken Norden, for Foreningen til Dyrenes Beskyttelse, for Fru H. Ryans Legat, for Ny Carlsberg Museumslegat og for Kai Nielsens Mindelegat. Formand for Børnehjælpsdagens Gammelholm-Komité 1930-38. Sekretær for de Klarupske Stiftelser. Revisor ved Kunstindustrimuseet. Medlem af Besigtigelses- og Ekspropationskommissionerne til Ordning af Københavns Banegaardsforhold, Elektrificeringen af Nærtrafiklinierne og Anlæget af et Dobbeltspor fra Vanløse til Ballerup samt Medlem af Taksationskommissionen i Henhold til Københavns Byggelov.

Gift 26. Maj 1916 i København (Holmens Sogn) m. Gudrun Elisabeth Hauberg, f. 4. Marts 1892 paa Daurup i Bjærgsted Sogn.

49

Datter af Godsejer Jørgen Christian Hauberg og Alvilde Suzanne Elisabeth Kastrup.

To Døtre og en Adoptivdatter. Se Niende Slægtled X1.

6. Clara Augusta Mathilde Flensborg, f. 12. Juli 1894 i Roskilde.

19 11 Student fra Roskilde. 19 13 Sprogstudier i Genéve. 19 141918 ansat paa Sagførerkontor. 1918-1919 ansat i Dansk Røde Kors' Kontor for Krigsfangehjælp i Berlin og 1919-1920 i den dansk-tyske Grænsekommission. 1925 Ophold i Holland. - Medlem af Bestyrelsen for den danske P. E. N. Klub fra 1938. 1936 Medstifter af Københavns Soroptimist Klub, 1939 Præsident for denne. 1935 Medlem af det hollandske Litteraturselskab i Leiden. - Har siden 1923 oversat en Række skønlitterære og essayistiske Værker fra Hollandsk, Tysk, Engelsk og Fransk. Har skrevet Romanen »Afsporet«, 1939. - Dekoreret med Det østrigske røde Kors.

Gift 30. Juli 1917 i København m. Louis Leonor Hammerich, f- 31. Juli 1892 i København. Søn af Direktør i Købstædernes Brandforsikring, tidligere Borgmester og Byfoged i Roskilde Kai August Hammerich og Louise Camilla Bentzen.

 

1910 Student fra Roskilde. 19 14 Universitetets Guldmedaille for en Afhandling om thiiringsk Dialekt. 19 15 mag. art. 19 18 Dr. phil. 1918-3o Lærer ved Officersskolen. 1919-2o Sekretær ved Danske Røde Kors' Kontor i Berlin. 1920-21 Sekretær i Grænsekommissionen. Fra 192 2 Professor i germansk Filologi ved Universitetet. Fra 1936 Medlem af Konsistorium. 1926 Medlem af Translatøreksamenskommissionen, fra 1931 Formand, fra 1932 af Universitetets Stipendiebestyrelse, af Eforatet for Kvinderegensen. Formand for Statens Lektoratudvalg. Efor for Bings Legat. 1922-23 Formand i Studentersamfundet. Medlem af Komiteen til Udbredelse af Kendskab til Danmark i Udlandet, af Komiteen for nordisk akademisk Samarbejde og af Udvalg for Folkernaal. Medlem af Bestyrelserne for Dansk-Hollandsk Forening, Freunde deutscher Literatur 1930-38, Universitetsjubilæets danske Samfund, Lingvistkredsen. Medlem af Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde i Leiden 1931, af Deutsche Akadernie i MUnchen 1932, af Viden-

 

skabernes Selskab 1936, af Vetenskapssocieteten i Lund 1936, af Fryske Akademy i Ljouwert 1938. Æresdoktor i Utrecht 1936. -Litterære Arbejder: National og Fremmed - om den rytmiske Teknik hos Heine og Platen (1918), Zur deutsche Akzentuation (1921), Heine: Deutschland, ein Wintermårchen, (1921), Hollandsk Grammatik (sammen med Martha Muusses) (1930), Visiones Georgii ( 193 1 ), Goethes West-óstlicher Divan ( 193 2), Munken og Fuglen (1933), Tysk Fonetik (sammen med Else Møller) (1934), Indledning til tysk Grammatik (1935), Klaus Groth, Quickborn (1935), Tysk Lydhistorie (sammen med Eli FischerJørgensen) (1935), Personalendungen und Verbalsystern in Eskimoischen (1936), Der Text des Ackermanns (1938), Richard Fitz Ralph and the Mendicants (1938), desuden Tidsskriftafhandlinger. - 1934 Ridder af Dannebroge. Mindetegnet for Krigsfangehjælp. Udenlandske Dekorationer: Ridder af den nederlandske Oranie-Nassau Orden. Preussisk Røde Kors 2 & 3.

v.

Fabrikant Ole Flensborgs og Vilhelmine Charlotte Saabyes Søn.

Erhard Saabye Flensborg, f.12. Marts 1896 i Toustrup.

30. Marts 1917 Premierløjtnant af Fodfolket. Deltog i Aarene 1919-2o paa hvid Side i Felttoget i Rusland som Kaptajn ved Panserdivisionen, senere som kejserlig Kurer mellem Vest- og Sydfronten. 1927-28 Ingeniør ved de anatolske jernbaner. 1936 Kaptajn og Kompagnichef ved 10. Regiment. 1934 ansat i Dansk Rekylriffelsyndikat. 194o Raadgiver (Militærinstruktør) for det kinesiske Krigsministerium. - Udenlandske Dekorationer: Ridder af den italienske Kroneorden og af den russiske St. Stanislaus Orden.

Gift 1.ste Gang 2o. jan. 1921 i København (Garnisons Kirke) med Kostumetegnerske Georgia Yacobsen, f. 13. Maj 1896 i København. Ægteskabet opløst.

Gift 2den Gang 3. Aug. 1938 i København med Grete Holm, f. 3. juni i Göteborg. Datter af Telegrafbestyrer i Store nordiske Telegrafselskab Carl Holm og Gerda Eriksen.

En Datter af andet Ægteskab. Se Niende Slægtled XI1.

51

VI

 

Kunsthandler, senere Lædervarefabrikant Christian Emil Flensborgs

og Meta Hedevig Magdalene Jensens Børn.

1. Gudrun Flensborg, f. 25. Maj 1887 i København. Død 26. Dec. 1917.

2. Astrid Flensborg, f. 2 3 - Juli 1888 i København.

Gift 20. Maj 1936 i Charlottenlund m. Disponent Knud Børge jepsen, f. 15- Okt. 1891 i Skælskør. Søn af Realskolebestyrer Niels Henrik Jepsen og Inez Caroline Elisabeth Kierulff. - Ægteskabet Opløst 1937-

3. Inga Flensborg, f. 5. Dec. 1898 i København. Død 9. jan. 1916.

VII

 

Boghandler i Ringsted Johan Ahrent Flensborgs og Frederikke

Kirstine Helm-Petersens Børn. -

1. Ingrid Flensborg, f. 3. Aug. 1887 i Ringsted.

Statsprøvet Musikpædagog. M. p. F.

Gift 6. Dec. 1914 i Ringsted med Axel Olfert Hjarlitz, f. 4Febr. 1884 i København (Vor Frelsers Sogn). Søn af Prokurist Emanuel Vilhelm Thorvald Hansen og Johanne Hjarlitz Willumsen.

1903 Student fra Slomanns Skole. 1904 cand. phil. 19071 Sekondløjtnant. S. A. Premierløjtnant. 1917-1919 Adjutant ved Overkommandoen og Jydske Brigade. i gig Kaptajn. 1931 Oberstløjtnant og Chef for 7. Bataillon. 1938 til Raadighed for 5. Regiment. S. A. Krigsministeriets Tilforordnede ved Sessionen i 2. Udskrivningskres. 1939 fung. Garnisonskommandant i Slagelse og senere Chef for 5. Udskrivningskres i Aalborg, - 1926 Ridder af

 

Dannebroge, 1933 Dannebrogsmand.

2 Ebba Marie Mathilde Flensborg, f. 6. Aug. 1891 i Ringsted. 1912 Tandlægeeksamen. Videre Uddannelse i Norge og Amerika.

Gift 13. Maj 1921 paa Frederiksberg med Gustav Emil Hartz,

f. 18. juni 1888 i Haasum Sogn. Søn af Landstingsmand, Proprietær Christian Frederik Theodor Hartz og Laura Christine Lund.

1911 cand. polyt. 1911-1912 Ingeniør ved Aktieselskabet Hein-Holst. 19I2-1918 Sekretær for Industriraadet og Kontorchef i Industriforeningen i København. 1926 Direktør for Industriraadet, 1933 tillige for Industriforeningen. - 1926 Ridder af Dannebroge, 1935 Dannebrogsmand. Udenlandske Dekorationer: Officer af den belgiske Leopolds Orden, Officier de 1'Instruction. publique, Ridder af den norske St. Olavs Ordens 1. Kl., Officer af den rumænske Stjerneorden, Kommandør af 2. Gr. af den svenske Vasaorden.

3. Fritz Ove Johan Ahrent Flensborg, f. 30- Marts 1907 i Ringsted.1921 Mellemskoleeksamen. Uddannet ved Boghandel ved forskellige Boglader her og et halvt Aar i Paris. Efter Faderens Død Bestyrer af Forretningen fra 1. jan. 1934 til l- Juli 1936, da han overtog den og siden har videreført.

Gift 5. Aug. 1941 i Ringsted med Inge Karmark von Pein, f. 5Apr. 1920 i Randers, Datter af Bankfuldmægtig Hans Bjerregaard von Pein og Inger Johanne Karmark.

Fru Inge Flensborg er Student fra Randers 1940 og statseksamineret Gymnastiklærerinde 1941-

NIENDE SLÆGTLED.

 

Ejer af UgIkær Andreas Nicolai Harboe Flensburgs og

Sophie Marie Holms Børn.

 

1. Niels Wilhelm Flensburg, f. 21. Maj 1931 i Eltang Sogn. Død i 1. Apr. 1936 i Kolding.

 

2. Louise Marie Flensburg, f. 23. Marts 1933 i Eltang Sogn. Død 8. Dec. 1935 i Kolding.

3. Et dødfødt Barn 1. Sept. 1935.

4. Niels Thygesen Flensburg, f. 24. Dec. 1936 i Eltang Sogn.

5. Thomas Bjarne Flensburg, f. 18. Febr. 1939 i Eltang Søgn.

Landmand Christian Flensburgs Børn.

Af 1.ste Ægteskab med Helga Marie Wirring.

1. Andreas Wirring Flensburg, f. 23. Marts 193 1 i Eltang Sogn.

 

          2. Ole Laurits Høgenhaug Flensburg, f. 23. Apr. 1933 i Tolne Sogn,

Af 2det Ægteskab med Erna Nerup,

 

          3. Niels Thor Engelbrecht Flensburg, f. 27. Febr. 1936 i Elling Sogn.

 

          4. Lise Lotte Flensburg, f. 19. Apr. 1939 i Elling Sogn. 54

Ejer af Ny Engholm i Gesten Sogn Henrik Hartvig Carl Flensburgs og Ingeborg Marie Rasmussens Børn.

1. Jørgen Christian Flensburg, f. 1. Febr. 1933 i Gesten Sogn.

2. Per Flensburg, f. 19- Sept. 1937 i Gesten Sogn.

IV.

Ejer af Bygebjærg Niels Thygesen Flensburgs og Anna Krags Børn. 1. Christian Thygesen Flensburg, f. 12. juni 1932 iHejls Sogn.

2. Margrethe Flensburg, f. 12. juni 1932 i Hejls Sogn.

3. Else Marie Flensburg, f. 19. juni 1934 i Hejls Sogn.

4. Inger Elisabeth Krag Flensburg, f. 3. Marts 1937 i Hejls Sogn.

5. Hans Krag Flensburg, f. 9. Marts 1940 i Hejls Sogn.

 

v.

Fhv. Landmand Johan Ahrent Flensborgs og Cathrine Helene

Knudsens Børn.

1. Mette Cecilie Flensborg, f. 1. juli 1901 i Veggerby Sogn. ugift.

2. Anna Louise Flensborg, f. 19. Aug. 19o2 i Veggerby Sogn.

Gift 13. Apr. 1925 i Augustenborg med Arbejder Heinrich Andresen, f. 3. Maj 1901 i Augustenborg. Søn af Slotsopsynsmand Hans Peter Andresen og Mette Cathrine Rehling.

3. Knud Wilhelm Flensborg, f. 25. Marts 1905 i Veggerby Sogn -38 Bestyrer af Strandagergaard i Karlebo Landmand. 1934 Sogn, Nu Ejer af Kastaniegaarden ved Hillerød.

Gift 1. Nov. 1934 i Gentofte med Thora Lfiders, f. 10. Apr. 1910 i Raarup Sogn. Datter af Skovfoged under Boller Skovdistrikt Kristian Frederik LUders og Johanne Jensine Mikkelsen.

En Datter. Se Tiende Slægtled 1.

 

v1.

Ejer af Vellinggaard Hans Wilhelm Flensborgs og Anna Margrethe

Wellings Søn.

Jacob Anker Rasmus Wilhelm Flensborg,*) f. 21. Sept. 1906 i Næsborg Sogn.

1926 Student. Assistent i Direktoratet for Vareforsyningen.

Gift med Jorun Hovden, f. 27. Apr. 1909 i Oslo. Datter af den norske lyriske Digter, Sognepræst Anders Hovden.

V11.

 

Fhv. Forvalter Anthon Frederik Christian Flensborgs og

Agnes Martha Andersens Datter.

Gudrun Mark Flensborg, f. 2. Sept. 1914 i København.

 

VII1.

Fhv. Godsejer Lauritz Carl Severin Flensborgs og

Cecilie Wellings Børn.

1. Ruth Flensborg, f. 2o. Maj 1911  i Ranum Sogn.

Gift 21. Sept. 1934 i San Cayetorio i Argentina med Kresten Ahrndt., f. 5. Febr. 19o6 i Søllerup, Herfølge Sogn. Søn af Hans Adam Ahrendt og Ingeborg Lytsen.

2. Børge Welling Flensborg, f- 3. Sept. 1912 i Ranuin Sogn.Landmand i Argentina. - Ugift.

 

            3. Helga Flensborg, f. 23. Marts 1914 i Ranum. Sogn. Sygeplejerske paa Københavns Kommunehospital. - Ugift.

4. Thøger Welling Flensborg, f. 3- Okt. 1917 i Haldum. Sogn.Landmand i Argentina. - Ugift.

 

          5.Torben Welling Flensborg, f. 21. Aug. 1918 i Haldum Sogn. Landmand i Argentina. - Ugift.

 

             6. Andreas Jørgen Welling Flensborg, f. 5. juni 192 1 i Næsborg Sogn. Landmand i Argentina. - Ugift.

 

              7. Hans Wilhelm Flensborg, f. 6. Nov. 1924 i Toksværd Sogn. Landmand i Argentina. - Ugift.

 

*) Har ikke besvaret Forespørgsler.

IX.

Ingeniør, cand. polyt. Ludvig Flensborgs og Daisy Friis's Børn.

1. Nina Flensborg, f. 24. Maj 19o6 i København (Frue Sogn).

Gift 1929 i København med Tandlæge Abraham jan Werner de Groot, f. 21. Sept. 19o6 i Hilversum, Holland. Søn af Arkitekt Cornelis de Groot og Geertje Werner.

Bosiddende i Holland.

2. Else Flensborg, f. 26. Febr. 19 17 i Buenos Aires.

Blev 1922 adopteret de facto, 16. Okt. 1931 de jure af Farbroderen, Overretssagfører Erhard Saabye Flensborg.

Gift 14. Maj 1938 i København m. Grosserer i København Hans Schrøder, f. 22. Okt. i gog i København. Søn af Malermester Niels Einer Schrøder og Emelie Køhler.

x.

Boghandler i Roskilde Andreas Nicolai Flensborgs Børn.

Af 1.ste Ægteskab med Cecilie Marie Winge.

1. Liszie Winge Flensborg, f. 9. Sept. i 1911 Roskilde.

Gift 4. Maj 1932 i Roskilde m. Tandlæge Poul Georg Albert Nielsen, f. 28. Febr. 1905 i Roskilde. Søn af Tobakshandler, Medlem af Landstinget Niels Henrik Nielsen og Anne Thomsen.

2. Erhard Winge Flensborg, f. 13. Nov. 1912 i Roskilde.

1930 Student fra Roskilde. 1937 cand. med. (Udmærkelse). 1937-38 ansat paa Sct. Mariæ Hospital i Roskilde. 1938-1940 Reservelæge paa Amtssygehuset i Næstved. Fra 1940 paa Sundby Hospital. Bosiddende i Charlottenlund.

Gift 3. Juli 1937 i Charlottenlund. (Messiaskirken) m. Inga Lund, f. 17. Marts 1912 i København. Datter af Kunstmaler Aage Karl Gustav Lund og Kristence Otilia Christensen.

2 Børn. Se Tiende Slægtled I1.

3. Bent Winge Flensborg, f. 22. Sept. 1917 i Roskilde.

1933 Realeksamen. 1933-37 i Boghandlerlære i Lyngby. 1937 -1938 Medhjælper i Aalborg. Fra 1939 ansat i Faderens Forretning i Roskilde. 1942 Prokurist.Gift 27. Dec. 1938 i Aalborg m.Else Prosch-Jensen, f. 13. juni1 918 i Aalborg. Datter af Tandlæge Sven Prosch-Jensen og Asta Skipper.

2 døtre 1 søn . Se Tiende Slægtled II1.

Af  2det Ægteskab med Marie Charlotte Amalie Odense.

4. Ole Flensborg, f. 29. Okt. 1929 i Roskilde.

 

Overretssagfører Erhard Saabye Flensborgs og
Gudrun Elisabeth Haubergs Børn og
Adoptivdatter.

 

1. Else Flensborg, f. 26. Febr. 1917 i Buenos Aires. Datter af Ingeniør, cand. polyt. Ludvig Flensborg og Daisy Friis. Blev 1922 adopteret de facto, 16. Okt. 193 1 de jure, af Overretssagfører Erhard Saabye Flensborg og Gudrun Elisabeth Hauberg. Se iøvrigt ovenfor under IX.

2. Kirsten Elisabeth Flensborg, f. 2o. juni 1917 i København.

Gift 2. Dec. 1937 i København med Ingeniør, cand. polyt. Karsten Hertz, f. i1. juni 1901 i København. Søn af Direktør  Alfred Hertz og Ellen Seligmann.

3. Lilian Saabye Flensborg, f. 5. juni 1926 i København.

 

Kaptajn Erhard Saabye Flensborgs og Grete Holms Datter.

Gerda Saabye Flensborg, f. 2o. Maj 1941 i Espergærde.,

XIII

 

Boghandler i Ringsted Fritz Ove Johan Ahrent Flensborgs

og Inge Karmark v. Pein's Søn.

 

Steffen Flensborg, f. 25. Maj 1942 i Ringsted.

Charlotte Flensborg

Gustav Flensborg

Ja, og så må Flensborgerne i Ringsted gerne give deres opdateringer til SLÆGTSBOGEN ....

 

 

58

TIENDE SLÆGTLED.

L

Ejer af Kastaniegaarden ved Hillerød Knud Wilhelm Flensborgs og

Thyra Laders' Datter.

Bitten Flensborg, f. 11. juni 1937 i Karlebo Sogn.

11.

Læge Erhard Winge Flensborgs og Inga Lunds Børn.

1. Peter Flensborg, f. 22. Nov. 1938 i Næstved.

2. Lise Flensborg, f. 18. Apr. 1940 i Næstved.

3. Kirsten Flensborg    "Løller"   f. ??    

 

 

Ill.

Boghandler i Roskilde Bent Winge Flensborgs og

Else Prosch-Jensens børn

BILAG.

 

Uddrag af Skiftet efter Byskriver i Horsens Andreas Hansen Flensburg,

(paabegyndt 13. Apr. 1708, sluttet 18. Aug. s. A.)

De af Boet ejede Gaarde og Boder er allerede nævnt S. 13-16-

Metal:

Af Guldsager fandtes i Boet kun 3 'Skjorteknapper og en Signetring, der tilsammen vurderedes til 8 Rdlr. Derimod vax Sølvsagerne naturligvis flere. De bestod af en lille Kande, 2 Krus med Laag, det ene vejende 16

Lod, det andet 12 Lod, 10 Sølvskeer, nogle Sølvknapper, en Kæde, et Par Skospænder, et Par Knive med Sølvskafter, 3 Dusin Kjoleknapper Og 4 Dusin Vesteknapper. Alt Sølvet vejede 159 Lod, Knivene ikke medregnede. Der var 56 Pund Kobbertøj foruden en Bryggerkedel med Dæksel og Hat, der vejede 7 Lispund 12 Pund, og alene vurderedes til 28 RdIr. 2 Mark 8' Sk. Af Tintøj fandtes 14 Fade Og 21/2 Dusin Tallerkener, tilsammen vejende 5 Lispund og 10 Pund, 2 Lysestager, 2 Stobe, i Pot, en Postejpande, en Koldskaal Kouse, 8 Fade Blandingsgods o. a. m. Blandt Messingtøjet var der et fladt Fad med Adam og Eva, et støbt, dybere, med Maria og Barnet og et dito med Bebudelsen, et Par store Lysestager, af hvilke den ene var i Stykker, og tre umage foruden andet mere.

Møbler, Sengetøj o. a. m.:

 

I Gadestuen fandtes en panelet Egetræskiste, en Himmelseng, et Bord af Asketræ med drejede Stolper, 6 Ruslæderstole, 2 Kister, den ene rødmalet og med gennembrudt Beslag, et Klædeskab samt en lang og en mindre Bænk af Fyrretræ. Desuden fandtes et Ur, der vurderedes til 3 Rdlr., et gammelt »trykt« Bordklæde, en Bænkedyne, 8 Alen lang, og i i Alen gulstribet Bolster. Himmelsengen var vel forsynet, idet der i den fandtes to Bolsterunderdyner, en gammel Olmerdugs Overdyne, overtrukket med broget Lærred, 3 stribede Bolsterhoveddyner Og 2 tavlede Hovedpuder.

 

I Kammeret ovenpaa fandtes ligeledes en velforsynet Himmelseng, med et gammelt rødt Sartses Omhæng, idet der i den fandtes en ny Bolsterdyne med »Bindelstriber«, en anden stribet Bolsterunderdyne, en stribet Underdyne, en tavlet ditO, 2 stribede Hovedpuder, 2 smaa Olmerdugspu'der,

60

en tværstribet Bolsterhovedpude og en stribet dito. Foruden Himmelsengen fandtes en Kurveseng samt yderligere af Sengetøj: 2 Underdyner af stribet Bolster, en ulden stribet Overdyne, 2 Olmerdugspuder, en gammel Læderhoveddyne samt et Sengetæppe. Desuden fandtes i dette Kammer adskilligt andet Bohave end de to Senge, nemlig et gammelt Fyn-etræsbord med lukket Fod samt 2 Lænestole, men Skiftet nævner ikke andre Stole eller Bænke i dette Værelse. Derimod har det, i Modsætning til Gadestuen, der dog rimeligvis har været paneleret og derfor ikke har behøvet yderligere Udsmykning paa Væggene, været rigeligt forsynet med Billeder, idet der nævnes 3 store malede Stykker, »de 4 Aarsens Tidem, ic andre Stykker, et lille udhugget Billede, 10 smaa »Papirsstykker«, 8 smaa, malede Stykker, 2 Kalendere i Rammer med Glas for, 2 smaa Spejle med sorte Rammer Og 4 Hjortehoveder, altsaa en ret rig Vægudsmykning. Desuden fandtes i Værelset et Brætspil med Brikker, et »Toilet«, et fladt Brevskrin, et Krucifiks og en Fyrbøsse.

Inderstuens Møblement bestod af en Jernkakkelovn, - der nævnes ikke Kakkelovne i Gadestuen og »Kammeret ovenpaa«, hvorfor det vel tør formodes, at disse Værelser har haft murede Kaminer, - med Tud og Beslag, et Asketræsbord med lukket Fod, en Bænkekiste under Vinduerne og en dito for Bordenden, 2 smaa, Læderstole, et lille Hængeskab med Laas for samt endelig en Tolispunds-Jernvægt.

I Sengekammeret var der, ligesom i Inderstuen, en Jernkakkelovn med Tud og Beslag, en rød, beslaaet Halvkiste, et lille rundt Bord med aaben Fod, et fifle paneleret Skrin Og 2 Træstole. Desuden fandtes i den i Kammeret staaende lukkede Seng en ny stribet Bolsterdyne, en gammel dito, en hjemmegjort Olmerdugsoverdyne, en stribet Hoveddyne, en lille tavlet dito, en gammel stribet Hovedpude og et trykt Lærredsdække.

 

I Kammeret ved Bryggerset var der 2 Sengesteder. I det ene af disse forefandtes, en gammel stribet Overdyne, en graa, Bolsterunderdyne, en gammel stribet Hovedpude og en graa dito. I det andet fandtes en ulden stribet Overdyne, en hvid Underdyne og 2 gamle Hovedpuder.

Pigens Seng stod i Køkkenet, og i den fandtes en gammel hvid Bolsterdyne, en stribet Overdyne Og 2 Hovedpuder.

Men det var ikke Slut dermed, hvad Sengetøjet angik, thi i Inderstuen ved Bryggerset stod endnu en Himmelseng med sort Raskes Omhæng, og i Sengen var der 2 stribede Bolsterunderdyner, en tavlet Overdyne, 2 Stribede Bolsterhoveddyner og 2 Hovedpuder af Olmerdug med Vaar paa.

Ialt nævner Skiftet 4o Dyner og Puder, fordelt i 8 Senge. Det maa erindres, at Sengene den Gang som oftest var Dobbeltsenge af en ret anselig Bredde.

61

Udover Bohavet, der her er nævnt for at give et Indtryk af de forskellige Værelsers Udstyr og dermed ogsaa af, under hvilke Forhold en velstillet Borgerfamilie levede i Begyndelsen af I 7oo-Tallet, nævner Skiftet naturligvis mangt og meget, der ikke skal anføres her. Der er dog enkelte Ting, man ikke kan gaa ligegyldigt forb1. Naar der paa Loftet fandtes 150 Tdr. Malt, 16 Tdr. Rug, i o Tdr. Havre, et Skippund røget Flæsk og 6 Lispund Hun-de, saa viser dette, at Familien bagte og bryggede selv, og ligesom der var Forraad paa Loftet, saaledes var ogsaa Kælderen forsynet, idet der i denne fandtes 2 Tdr. Øl og et Anker Brændevin, foruden at man havde Plads til mere, idet der fandtes 6 hele Øltønder, 2 Halvtønder, 3 Brændevinsbimpler, 2 »Dranchankre« o. a. m. Og desuden ejede Boet 2 Svin paa Sti, en kulsort Ko og en gammel. sort, hjelmet dito.

Heller ikke med Hensyn til Lintøj var Familien daarligt stillet. Der fandtes en Dug, der ikke er nærmere betegnet, og foruden den 4 nye Hørgarns Drejlsduge, 3 halvslidte dito Og 5 Blaargarns Drejlsduge. Haandklæder var det, efter vore Begreber, noget smaat med, men man vaskede sig nu ikke saa meget den Gang som nu. Boet ejede kun 8 saadanne. Heraf var et af Damask, 3 af Hørgarn Og 4 af Blaargarn. 2 af dem betegnes som gamle Og 2 som halvslidte. - Af Servietter var der et Dusin. - Af Lagener fandtes 14 Par, nemlig et Par smaa af Hørgarn, 5 Par af Blaargarn, et Par Hørgarns, tre Bredder store Og 5 Alen lange, 2 Par Hørgarns, 2 Bredder store Og 4y2 Alen lange, samt 5 Par Hørgarns, 2 Bredder store Og 4 Alen lange. - Der var 9 Par Pudevaar, fine, ringere, slette, ny daglige og ringere dito. Antallet af Lagener og Pudevaar staar ikke i Forhold til Antallet af Dyner og Puder efter vor Tids Opfattelse.

Af Bøger ejede Boet 25 Bind, heriblandt D. H. Milllers og Christoph Fiskers Huspostiller, en tredie Huspostil uden Bind, en tysk Huspostil, en lille dansk Bibel, en lille tysk Bibel, en stor tysk Bibel, en stor tysk Ligprædiken-Bog, Europische Reisebuch, en tysk Krigsbeskrivelse 1657-59 samt 12 andre store og smaa ikke specificerede Bøger og endelig Husfaderens juridiske Bibliotek, der var meget ringe, idet det kun omfattede Christian V.s danske Lov og en »Forschrift« Bog, formentlig en Formularbog.

Til Slut skal endnu nævnes den salig Mands Garderobe, idet den giver et Billede af, hvorledes en kongelig Majestæts Byskriver i en Provinsby har været klædt i Begyndelsen af I 7oo-Tallet. Den bestod af følgende Genstande:

En gammel graa Klædeskjole, en graa Klædes Kjole, en sort Klædeskjole, en sort Klædes Vest, en graa Klædes Vest, en sort Klædeskappe, len Callemanches Vest ' en sort foret Hue, 2 Muffer, et Par sorte Plydses Bukser, et Par graa Klædes Bukser med 2 Sølvknapper, et Par Læderbukser

62

med 2 Sølvknapper, en blomstret sort Callemanches Vest, en Paryk, en »Korbecher« Hat, en hjemmegjort Hat, et Par sorte Strømper, et Par graa engelske Strømper, et Par sorte dito, et Par gamle Støvler, et Par Sko, et Par Tøfler, 6 Skjorter, 6 Halsklude, 2 brogede Haandduge Og 4 hvide dito.

Byskriveren har øjensynligt ikke paa nogen Maade været en Laps, men en Man-d, der ikke har stillet store Fordringer til sit personlige Udstyr.

Kancelliraad, Borgmester, By- og Herredsfoged Andreas Flensburgs

Gavebrev til Horsens latinske Skole.

 

Af en ærbødig Taknemlighed imod det guddommelige Forsyn, som altid har lagt sine Velsignelser i mine Eyendomme, og overøst, mig og mine Børn med utallige Velgierninger; til en erkiendtlig Erstatning for den fri Underviisning og gavmilde Understøttelse mine tre Sønner har nydt i Horsens Latinske Skole, som efter en lykkelig tilbagelagt Løbebane ved Acaderniet alle ere kaldede til Præster; kiendes og tilstaaer jeg underskrevne Andreas Flensburg, Kongelig Majestets Cancellieraad, Borgernester og Byefoged i Horsens, samt Herredsfoged og Skriver i Woer og Nim Herreder, med min kiere Hustru Anne Cathrine Stephansdatters Samtykke at have bortgivet til Horsens Latinske Skole en saakaldet Gaards Auvl her paa Horsens Mark No 18, som Rasmus Sørensen, Auvlsmand, for nærværende Tiid har i Leye for 8 RdIr. med alle dertil liggende Agre

oEnge i alle Byens Marker, Græsgange, Fæevanding, og alle tilhørende g

Eyendomme, Herligheder og Rettigheder intet i nogen Maade undtagen. Alt dette skal til evig Nytte og Eyendom følge og tilhøre Horsens Latinske Skole saaledes, at den aarlige deraf gaaende Leye, det sidste Aars Leye, som til nestkommende Mikkelsdag er forfalden, iberegnet, af Skolens Fors tander, ved Kirkeværgeren besørges oppebaaret og leveret til Rectoren ved Skolen, at han efter beste Kundskab om Disciplernes Trang og Fliid anvender den til Skolebøgers Indkiøb for fattige og flittige Discipler, eftersom de i enhver Lectie efter deres forskiellige Fremgang, efter sidste SkoleForordning kunde behøve, allerhelst for Byens Børn, saafremt de ere lige saa trængende, som de fra Landet, og ey give dem, som erie udenbyes fra, det allermindste efter i Stræbsomhed og Studerelyst. Bøgerne, som af Rectoren indkiøbes, skal indbunden uddeles; og naar nogen, hvo han saa er, skiønt han ey just er trængende eller barnfød i Byen, ved en overordentlig Flittighed udmærker sig frem for Hoben, ved enten at giøre hastigere Fremgang end andre, eller og ved at kiempe sig igiennern naturlige Mangler med et uforsagt Moed, om han end ikke naaer dem, som har

63

heldigere Sindsgaver, skal han, til Næring for hans usædvanlige Lærvillighed, belønnes med en nyttig indbunden Bog, med den af forgyldte Bogstaver paa Bindet indtrykte Paaskrift: Flittigheds Belønning, efter sidste allernaadigste Skole-Forordnings 62. Art. I Uddelingen bør den blotte Fattigdom staa tilside for den trængende Virksomhed og den mageløse Driftighed og Beivrelse, for at giøre Kiempeskridt i Videnskaberne og roe mod Naturen, som imod Strømmen, har alene Fordring paa Priisvinding og Udmerknings Tegn, som man ey forsigtig nok kan uddele, at de ey ved deres Almindelighed skal tabe deres Værd, eller ved deres Bekostelighed blive alt for sieldne. Disse Skolebøger og Præmier skal strax efter Examen, naar Ingeniorum. Prøve er holdt i Sognepræstens, een eller flere af Magistratens, Hørernes og Disciplernes Overværelse, af Skolens Rector uddeles, deels fordi Rectoren paa. den Tid har de Flittiges Fremvext endnu i frisk Minde, og upartisk kan tildømme enhver sin fortiente Belønning; deels og at de til Academiet gaaende, ifald de giøre sig værdige til Priisbelønningen, ey skulde se sig den berøvet eller blive stødt fra den Ære, som vil giøre Professorerne opmerksomme paa dem ved Academiet. Ved Bøgernes Modtagelse skal enhver Discipel i Bogen, som for denne Fundatz indrettes, egenhændig qvittere til en bestandig Sikkerhed, saavel for Giveren som Uddeleren. Naar nærværende Leyeaccord med Rasmus Sørensen om ommeldte Gaards Auvl, er til Ende, som udløber til Mikkelsdag 1778, skal denne, ligesom de øvrige Gaards Auvlinger, som tilhører Skolen, stilles til offentlig Auction for Fremtiden, at, Leyen kan udbringes til det Høyeste. Over bemeldte Gaards Auvls Indkomst skal indføres Regning hver Aar udi den dertil paa min Bekostning indrettede og leverede Bog, naar Priisbelønningen er uddeelt, med Forklaringer under Indtægt hvor meget Leye af bemeldte Gaards AuvI det sid-,,te forgangne Aar er indkommen, hvilke Bøger derfor ere indkiøbte og hvad hver haver kost; men under Udgift enhver Discipels Navn, hvorfra og hvem han er, som nogen Bog er tildeelt, Bogens Navn og hvad den haver kost. Skulle noget overblive, som ey var indkiøbt Bøger for et Aar, føres det til Indtægt næste Aar. Denne Bog forbliver udi Rectorens Bevaring, men forevises og paategnes af Skolens Forstandere hvert Aar, naar Inddelingen er sket, og ovemneldte Rigtighed derudi er indført. Det skal aldeles være forbudet at selge. eller afhænde denne Gaards Auvl, eller henlægge den til anden Brug,' end den af Giveren er bestemt til, eller, ifald denne for Byen og Egnen undstelige Skole skal, imod alles Ønsker, nogen Tiid friste den samme Skiebne, som mange smaa. Skoler har havt, at gaae under, og dens Formue blive henlagt til en anden Skole; saa skal dog denne min Gave blive i Byen, og henlægges, til den fattige Danske Skoles Nytte paa samme Maade, som nu til den Latinske; det samme skal og gielde ifald Leyen enten skulde blive misbrugt eller ikke anvendt paa den Maade som Stifteren har fastsat. I det

64

øvrige tvivler jeg ikke paa, at jo den værende og efterkommende Sognepræst, Rector og Magistrat i Horsens, med al Fliid vil søge at vedligeholde og forevige denne christelige og velmeente Gave, at den ikke nogen Tid skal forfalde eller blive unyttig anvendt. Af denne Fundatz har jeg forfattet trende eenslydende Exemplarer; det ene at indleveres i Stiftskisten; det andet til Sognepræsten og Magistraten for at giemmes paa Byens Raadstue, og deraf til Vedkommende at udferdige Gienpart, som skal indføres i den behørige Fundatz-Protocol; og det tredie at forblive hos mig, og efter min Død hos mine arvelige Descendenter, som Skolens Forstandere, een Gang om Aaret, ifald det forlanges, skal give Underretning om med Leyen af denne Gaards Auvl, forholdes efter denne Fundatz; i Mangel deraf, bør det andrages, og paatales for vedkommende Øvrighed. Til Bekræftelse under min Haand og hostrykte Signet.

Horsens den 22. September 1777.

A. Flensburg.

Conform med Originalen, testerer

F7id. Rasch. (Hofman's Fundationer. Tom. X1. Kbhvn. 1780. S. 336. Nr. 22).

 

Kancelliraad, Borgmester, By- og Herredsfoged Andreas Flensburgs og

Hustrus Gavebrev til Horsens By, hvorved oprettes De Flensburgske

Enkeboliger".

Ved Gavebrev af 23- Oct. I 79o har Cancellieraad A. Flensburg, Borgemester og Byefoged i Horsens etc., og Hustru A. Cathrine fød Stephansdatter, til en Amindelse om de mange Forsynets Velgjerninger, de fra deres Ungdom indtil høie Alderdom i Horsens Bye have nydt, til Understøttelse for samme Byes Fattige, skjenket: a) et i Horsens dem tilhørende Sted, som de have ladet opbygge og indrette til Bopæl for 8 fattige Enker saaledes, at enhver af dem deri har sin Stue med jern-Kakkelovn og et lidet Kjøkken ved Siden, og desuden et Aflukke i det i Gaarden staaende Huus til Brænde; med Stedet følger Gaards- og Hauge-Plads, samt Pompevand; b) tvende saakaldte Gaaxdsavlinger paa Horsens Byes Mark, som skulle være til Bygningens Vedligeholdelse efter Giverens Død og Stiftelsens Varighed. For Anvendelsen af disse Gaver ere følgende Bestemmelser fastsatte:

i) Bygningen paa forbenævnte Sted skal stedse bruges saaledes, som det af Giveme er bestemt og hvortil det nu er indrettet, nemlig til Bolig og Huuslye for 8 skikkelige og trængende Enker af Horsens Byes Borgere; dog maa ingen derudi indtages, som er under 6o Aar gammel', saalænge nogen Trængende af benævnte Egenskaber er til. Trængende af Givemes

65

Familie skulle fremfor andre være berettigede til at nyde godt af denne Stiftelse, og ikke udelukkes derfra, om de ogsaa maatte mangle nogen af benævnte Egenskaber, naar kuns deres Forhold er ulasteligt.

2) De Enker, som Giverne selv have givet Huuslye i denne Bolig og indsat derudi, forblive der, saalænge de leve, og ligeledes de, som siden derudi indtages, naar de ikke henfalde til lastefuld Levnet, som bemyndiger dem, der have Opsyn over Stiftelsen, at fratage dem dette Beneficium, dersom de ikke efter foregaaende Advarsel rette deres Feil. For at forebygge deraf opkommende Kiv og Usamdrægtighed fastsættes, at ingen Enke, som i denne Boelig haver faaet Plads, maa indtage Nogen til Ophold hos sig, uden dertil af Vedkommende at have særdeles Tilladelse, hvilken Tilladelse, naar den endog eengang er givet, ikke skal gjælde for bestandigt, men ophøre, saasnart Vedkommende finde for godt at tilbagekalde den.

3) Saalænge Giverne selv leve, forbeholde de sig, efter eget Tykke, at bortgive de i denne Enke-Bolig ledigblivende Pladser; men efter deres Død skal denne Rettighed tilhøre Horsens Byes Sognepræst, Magistrat og Fattiges Forstander, som have Tilsyn med denne Stiftelse efter deres Død. Bygningen vedligeholdes saaledes:

4) De dertil skjænkede tvende Gaardsavlinger tilhøre fra deres dødelige Afgang denne Stiftelse og anvendes paa følgende M4ade: den aarlige Leie og Afgift af den ene Gaardsavl uddeles lige imellem de Enker, som i dette oprettede Enkesæde have faaet Plads, til Hjælp til Brænde om Vinteren; dog maa een af de skikkeligste Enker tillægges dobbelt saameget som nogen af de andre, imod at det bliver dens Pligt at tillukke og aabne Stedets Port i rette Tid Aften og Morgen, samt at paasee Reenlighed og Orden vedligeholdt saavel ved Stedet, som ved de derudi værende Enkers Forhold.

5) Den aarlige Leie og Indkomst af den anden hertil skjænkede Gaardsavl skal stedse oplægges og blive i Behold, til deraf at besørge forbenævnte Enkeboligs og dertil hørende Bygnings Vedligeholdelse. Og, skulde i Tiden det gjorte Oplag blive saa stort, at Vedkommende ere forvissede, at intet kan mangle til Bygningens fornødne Vedligeholdelse, da maa Overskuddet forbruges til Uddefing blandt de i Boligen værende Enker paa foranførte Maade.

6) Skulde forbenævnte Gaver saavel Bygning som dertil lagte Gaardsavl nogensinde i Tiden til anden Brug og anderledes blive anvendt, end det heri er benævnet og fastsat, skal disse Gaver ved denne Afvigelse fra Givernes Villie være deres Arvinger hjemfaldne, og de skal kunne indtale 'og tiltræde samme som deres fulde Eiendom; hvorfor de og stedse maa have Tilsyn, at Givernes her tilkjendegivne Villie bliver opfyldt.

66

7) Af denne Donation forfattes 4 ligelydende Gjenparter, hvoraf den ene tilligemed Originalskjødeme paa Stedet og de 2 Gaardsavl nedlægges til Forvaring i Stiftskisten; den anden leveres til Horsens Byes Magistrat; den tredie til de Fattiges Forstander i Horsens, og den fjerde forbliver hos Arvingerne, som have Tilsyn med disse Gavers Anvendelse efter Givemes Vilje.

Denne Fundation er under 3. August d. A. gratis confirmeret.

Collegialtidende 1802, S. 531-534

 

IV.

 

Borgmester Andreas flensburgs Optegnelser i en Andagtsbog.

(Johan Larsen- Bibelske Røgelse til gudelige Andagters søde Lugt, fordansket af

Peter Møller, 1706):

2 1 Maj 1716som var Christi Himmelfartsdag om Eftermiddagen Kl- 4 blev jeg Andreas Flensburg født til Verden.

16 Maj 1721 om Aftenen Kl. 9 er min kjære Hustru Anna Catharina Steffensdatter født til Verden.

22 Septb. 1741stod vores Bryllup udi vores Hus her i Horsens og blev vi copuleret af Provsten Mag. Jesper Norup.

1742 3 Febr. om Natten Kl. 12 blev vores første Søn født til Verden og formedels befunden Svaghed straks hjemmedøbt af Provsten Mag. Norup og kaldet Stephan Jacob men han døde samme Nat Kl. 5 og altsaa blev kun 5 Timer gammel.

1743 6 Maj blev vores 2 Søn født til Verden Kl. 2 om Eftermiddagen slet og den 12 Maj blev døbt og kaldet Stephan [Jacob].

1744 14 April om Eftermiddagen Kl. 2 blev vores Datter Bodel født til Verden og den 17 dito døbt af Provsten Mag. Norup. Døde 15 April 1748-

1745 ro juli om Eftermiddagen blev vores 3 Søn født til Verden og blev døbt næste Dag og kaldet Niels han døde 17 juli og blev ikkun 8 Dage gammel.

1746 9 juli blev vores 2 Datter født til Verden og formedels hendes befundne Svaghed hjemmedøbt 13 juli om Natten Kl. 12 og kaldet Kirstine. Hun døde Dagen efter 14 juli Kl. i over Middag.

1747 22 Oktob. Kl. i o om Formiddagen blev vores 4 Søn født til Verden. Den 29 døbt og kaldet Niels. Døde 26 juni 1748 Kl. i i Formiddag.

1749 26 jan. Kl. 5 Eftermiddag blev vores 5 Søn født og kaldet Niels, Døde 18 Decemb. 1755 Formiddag Kl, 5-

1750 2o juli Kl. 9 Eftermiddag blev vores 6 Søn født Og 24 dito døbt i St. Ibs Kirke og kaldet Thomas.

67

1751  26 Oktob. Kl. 2 Eftermiddag blev vores 3 Datter født, 29 dito døbt og kaldet Boel (i St. Ibs Kirke).

1753 30 jan. om Formiddagen Kl. i i blev vores 7 Søn født og den 2 Febr. paa, Kyndelmissedag døbt i Closter Kirken af Provst Norup og kaldet Ole.

1755 1 Oktob. Kl. 11 om Formiddagen blev vores 4 Datter født den 5 dito døbt i Closter Kirken af Hr. Frimodt og kaldet Kierstine.

1757 3o December. Kl. 6 Formiddag blev vores 5 Datter født, den i jan. 1758 døbt og kaldet Sidsel.

1759 7 Marts Kl. 2 Eftermiddag blev vores 6 Datter født, straks hjemmedøbt og døde i Time derefter, hun blev i Daaben kaldet Anna Catrine.

1760 3 Juli Kl. i i om Formiddagen blev vores 8 Søn født, 6 dito døbt og kaldet Niels. 6 Oktob. døde han om Aftenen Kl. 6.

 

Helle Flensborg  f. 10. juni 1939 i Roskilde.

Susanne Flensborg  f. 30. september 1943 i Roskilde.

Per Flensborg f. 3. april 1947 i Roskilde

Helle Flensborg (senere navneforandring til Helle Skipper efter Else Flensborgs mor Asta Skipper) og Palle Andersen søn:

Nicolai Skipper f. 14.marts 1964 i København

Helle Flensborg og Hermann Woldsgaard-Iversens datter:

Mischa Woldsgaard-Iversen f: 17. august 1973 i København

Susanne og Jan Riishedes sønner:

Oscar Riishede f. 24. august 1968 I København

Adam Riishede f. 8. september 1973 i København

Boghandler i Roskilde Per Flensborg og Anne-Marie Bitsch Jensens datter og søn:

Regitze Flensborg . f. 13. juni 1967 i Hillerød

Andreas Flensborg  f. 9. marts 1975 i København

Per Flensborg og Mette Vittrup Madsens datter:

Cecilie Vittrup Flensborg…………..f. 6. august 1993 i Roskilde

59

 

 

NAVNEFORTEGNELSE:

Ahrndt, Hans Adam
Ammitzbøll, Helle, g. m. Kancelliraad Niels Thygesen . . . . . . . . . .
Andersen, Agnes Martha, g. m. Forvalter Anthon Frederik Christian Flensborg    
Andersen, Ferdinand Emil Martin, Arbejder .
Andersen, Hans, Overportør . . . . . . . .
Andersen, Marie, g. m. Maskinmester Sofus Holm
Andersen, Niels Peter, Købmand . . . . . .
Andersen, Thora, g. m. Kammerherre, Oberstløjtnant Marius Edvard Winge
Andreasen, Holger Andreas, Hønseriejer .
Andreasen, Marius, Tømrermester . . . .
Andresen, Hans Peter, Slotsopsynsmand .
Andresen, Heinrich, Arbejder . . . . . .
Anger, Agnes Louise Charlotte g. m. Boghandler Erhard Saabye Flensborg
Anger, Edvard Julius, Sognepræst . .
Augsburg, Henrik Vilhelm, Kommandør
Augsburg, Jens Jannik Jensen, Justitsraad, Apoteker .
Bache, Johanne Marie, g. m. Sognepræst Ole Flensborg
Barfoed, Else Cathrine, g. m. Borgmester Hans Pedersen .
Barfoed, Hans Christian, Konsumtionsforvalter
Barlach, Johan Henrik, Hattemager
Barlach, Søren, Hattemager . . . . .
Bay, Cecilie (Sille) Marie, g. m. Sognepræst Andreas Nicolaj Flensburg
Bay, Jens, Borger i Randers . . . .
Behrend, Peter Zeuthen, Proprietær
Bentzen Carl, Købmand, Kaptajn .
Bentzen, Louise Camilla, g. ni. Borgmester og Byfoged, Direktør Kai August Hammerich .
Blom, Marie Agnethe Elisabeth, g. m. Kancelliraad Christian Erasmi Otterstrøm    
Brandt, Knud, Guldsmed . . . . . .
Brandt, Rasmus, Borger i Fredericia
Brødsgaard, Niels, Gaardejer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
Christensdatter, Mette Sophie, g. m. Hattemager Johan Henrik Barlach . . .    
Christensen, Ingertine Dorthea Cathrine, g. m. Gaardejer Thomas Christian Flensburg
Christensen, Kristence Otilia, g. m. Kunstmaler Aage Karl Gustav Lund
Christensen, Martine Østergaard, g. m. Gaardejer Peter Jens Sejersen . . .
Christensen, Vilhelmine Laura Elisabeth, g. m. Husejer Herman Martin Friis
Clod, Mette Cathrine, g. m. Borgmester Thomas Thomsen . . . . . . . .
Cortsen, Mogens Borup, Bagermester g. m. Charlotte Amalie Kirstine Flensburg
Cortsen, Rasmus, Købmand . . . .
Dall, Margrethe, g. m. Gaardejer Niels Krag.
Damkjær, Andrea, g. m. Højskoleforstander Rasmus Vind . . . . . . . . .
Ebbesen, Inger Kirstine, g. m. Sognepræst Andreas Nicolaj Flensburg . .
Elleby, Johanne, g. m. Skibsfører Hans Lund . . . . . . . . . . . . .
Eriksen, Gerda, g. m. Telegrafbestyrer Carl Holm .
Faber, Marie Charlotte, g. m. Boghandler, Justitsraad Søren Frederik Helm-Petersen . . . .
Flensborg, Andreas Jørgen Welling, Landmand . . .
Flensborg, Andreas Nicolai, (Barn) . . . . . . . . . . . . . . .
Flensborg, Andreas Nicolai, Boghandler . . . . . . . . . . . . .
Flensborg, Andreas Nicolai, Direktør . . . .
Flensborg, Andreas Nicolai, kapellan .
Flensborg, Anna, g. m. Kommandør Henrik Vilhelm Augsburg
Flensborg, Anna Louise, g. m. Arbejder Heinrich Andresen . .
Flensborg, Anthon Frederik Christian, Forvalter . . . . . .
Flensborg,Astrid g.m. disponent Knud Børge Jepsen.....
Flensborg, Bent Winge, Boghandler . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
Flensborg, Børge Welling, Landmand . . . . .
Flensborg, Carl Cecil, Student . . . . . .
Flensborg, Cecilie Marie, g. m. Gaardejer Stephan Eduard Ludvig Hald
Flensborg, Cecilie Marie . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .
Flensborg, Cecilie Susanne Augusta, g. m. Læge Hans Christian Wolfgang Hertel
Flensborg, Charlotte Helene Elisabeth . . . . .
Flensborg, Christian Emil, Boghandler . . . .
Flensborg, Christian Peter, Schoutbynacht . . .
Flensborg, Clara Augusta Mathilde, g. m. Professor, Dr. phil. Leonor Hammerich    
Flensborg, Ebba Marie Mathilde, g. m. Direktør, Civilingeniør Gustav Emil Hartz    
Flensborg, Else, g. m. Grosserer Hans Schrøder . . . . . . . . . . . . .    
Flensborg, Emilie Frederikke Christiane
Flensborg, Erhard Saabye, Boghandler
Flensborg, Erhard Saabye, Kaptajn . . . .
Flensborg, Erhard Saabye, Overretssagfører
Flensborg, Erhard Winge, Læge . . . . . . .
Flensborg, Fritz Ove Johan Ahrent, Boghandler
Flensborg, Gerda Saabye . .
Flensborg, Gudrun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
Flensborg, Gudrun Mark . . .
Flensborg, Hans Wilhelm, Gaardejer . . . . . .
Flensborg, Hans Wilhelm, Landmand . . . . .
Flensborg, Helga, Sygeplejerske . . . . . . .
Flensborg, Helle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
Flensborg, Inga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flensborg, Ingrid, g. m. Oberstløjtnant Axel Olfert Hjarlitz . .
Flensborg, Jacob Anker Rasmus Wilhelm, Assistent . . . . .
Flensborg, Johan Ahrent, Boghandler . . . . . . . .
Flensborg, Johan Ahrent, fhv. Gaardejer . . . . . . -
Flensborg, Johan Ahrent, Sognepræst . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
Flensborg, Kirsten Elisabeth, g. m. Civilingeniør Karsten Hertz . . . . . .    
Flensborg, Knud Wilhelm, Gaardejer . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lauritz Carl Severin, Gaardejer . . . . . .    
Flensborg ,Lillian Saabye . . . . . . . . . . . . .
Liszie Winge, g. m. Tandlæge Poul Georg Albert Nielsen
Ludvig, Civilingeniør
Mette . . . . .
Flensborg, Mette Cecilie. . . . . . . . . .
Flensborg, Nina, g. m. Tandlæge Abraham Jan Werner de Groot
Flensborg, Ole, Mølleejer, Fabrikant.
Flensborg, Ole . . . . . .
Flensborg, Ole, Sognepræst
Flensborg, Peter . . . . . . . .
Flensborg, Ruth, g. m. Kresten Ahrndt . . . . . . . . . . . . .
Flensborg, Sophie Cathrine, g. m. Sognepræst Carl Erasmi Otterstrørn .
Flensborg, Steffen . . . . . . . . . . . . . .
Flensborg, Thrine . . .
Flensborg, Thøger, (Barn)
Flensborg, Thøger Lassen Althalt, Sognepræst .
Flensborg, Thøger Welling, Landmand . . . .
Flensborg, Torben Welling, Landmand . . . .
Flensborg, Vilhelm Schalstrup, Sognepræst . .
Flensburg, Andreas, Borgmester, Kancelliraad
Flensburg, Andreas Andreasen . . . . . . . . . . .
Flensburg, Andreas Hansen, By- og Herredsskriver .
Flensburg, Andreas Nicolaj, Gaardejer . . . . . . . .
Flensburg, Andreas Nicolaj, Sognepræst . . . . . . .
Flensburg, Andreas Nicolai Harboe, Gaardejer . . . .
Flensburg, Andreas Vilhelm, Gaardejer . . . . . . . .
Flensburg, Andreas Wirring . . . . . . . . . . . .
Flensburg, AneGathrineKarenHolgaard,g.m.ForpagterJohanBernhardSelmer
Flensburg, Anna Andreasdatter, g. m. Byskriver C. C. Sveistrup . .
Flensburg, Anna Cathrine, (Barn) . . . . . . . . . . . . . . . .
Flensburg, Anna Cathrine, g. m. Guldsmed Knud Brandt . . . . .
Flensburg, Anna Cathrine Helene, g. m. Købmand, Stadshauptmand ChristianTheodor Thomsen . . . . . .
Flensburg, Anna Dorothea, (Barn) . . . . . . . . . . . . . . . .
Flensburg, Anna Marie, g. m. Billedskærer Svend Damkjær Vind
Plensburg, Anne, (Barn) . . . . . . . . . . . .
Flensburg, Bitten . . . . . . . . . . .
Flensburg, Bodil, (Barn) . .
Flensburg, Bodil . . . . .
Flensburg, Bodil, (Barn) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flensburg, Bodil, g. m. Sognepræst Niels Holmboe Thorup .
Flensburg, Bodil Karen . . . . . . . .
Flensburg, Carl Thomas, (Barn) . .
Flensburg, Cathrine Marie . . . . .
Flensburg, Charlotte, g. m. fhv. Forpagter Hans Jensen
Flensburg, Charlotte Amalie Kirstine,g. i G. m. Hattemager Søren Barlach, 2 G. m. Bagermester Mogens Borup Cortsen . . .
Flensburg, Christian, fhv. Gaardejer . . . . . . . . .
Flensburg,Christian August, gaardejer . . . .
Flensburg, Christian Thygesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flensburg, Dorethe, g. m. Skipper Knud Sørensen . . . . . . . . .
Flensburg, Dorothea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flensburg, Dorothea Maria . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flensburg, Elise Aleksandrine Kamp . . . . . . .
Flensburg, Elise Nielsine, g. m. Købmand Jens Hansen Thirslund .
Flensburg, Ellen Margrethe, (Barn) . . . . . . . . . . . . . . . .
Flensburg Ellen Margrethe, g. m. Hønseriejer Holger Andreas Andreasen   
Flensburg, Else Marie . . . . . . . . . . . . . . . .
Flensburg, Else Marie . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flensburg, Else Marie, g. m. Gaardejer Harald Jessen . .
Flensburg, Emilie, g. m. Inspektør Svend Undall-Behrend .
Flensburg, Hans Andreasen . . .
Flensburg, Hans Krag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flensburg, Hans Thomasen, Købmand . . . .
Flensburg, Helene, (Barn) . . . . . . . . .
Flensburg, Helene Cathrine . . . . . . . . . . . . . . . .
Flensburg, Helene Henriette, (Barn) . . . . . . . . . . . .
Flensburg, Helle Thygesen, g. m. Arbejder Ferdinand Emil Martin Andersen
Flensburg, Henrik Hartvig Carl, Gaardejer . . . . . . .
Flensburg, Herlow, (Barn) . . . . . . . . . . . . . .
FIensburg, Herlow, Fysikus, Dr. med .. . . . . . . . .
Flensburg, Inger Elisabeth Krag . . . . . . .
Flensburg, Ingerthine Elise, g. m. Tage Kjærulff Sejersen
Flensburg, Jens Christian Hartvig, (Barn) . . . . . . .
Flensburg, Jens Hartvig, (Barn) . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
Flensburg, Jens Thygesen, Landmand . . . . . . . .
Flensburg, Johanne, g. m. GymnastikIeder August Varming . . .
Flensburg, Johanne Marie, g. in. Fuldmægtig Andreas Peter Lund
Flensburg, Jørgen Christian . . . . . . . . . . . . . . .
Flensburg, Jørgen Christiansen, Rektor . . . . . . . . . .
Flensburg, Kirstine, (Barn) . . . . . . . . . . . . . . . .
Flensburg, Kirstine, g. m. Sognepræst Niels Friborg
Flensburg, Kirsten Marie, g. m. Bankassistent Kai Hansen . . . . . .
Flensburg, Lise Lotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flensburg, Louise Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flensburg, Margrethe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flensburg, Marie Andrea . . . . . . . . . . . . . .
Flensburg, Marie Kirstine, g. m. Brixen Olesen Møller . . . . . .
Flensburg, Nicoline Christiane, g. m. Gaardejer Carl Emanuel Brødsgaard
Flensburg, Niels, (Barn) . . . . . . . . . . .
Flensburg, Niels, (Barn) . . . . . . . . . . .
Flensburg, Niels Andreasen, Vejer og Maaler . .
Flensburg, Niels Thor Engelbrecht . . . . . .
Flensburg, Niels Thygesen, Gaardejer . . . . .
Flensburg, Niels Thygesen, Gaardejer . . . . .
Flensburg, Niels Thygesen, Gaardejer . . . . .
Flensburg, Niels Thygesen . . .
Flensburg, Ole, Sognepræst, Provst . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     26 f
Flensburg, Ole Laurits Høgenhaug . . . . . . . . . . . . . . . . . .    54
Flensburg, Peder Jørgensen, Købmand . . . . . . . . . . . . . . . . .         l
Flensburg, Per . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     55
FIensburg, Sidsel, g. m. Konsumtionsforvalter Hans Christian Barfoed . . .     28
Flensburg, Sophie Rønnenkamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    43
Flensburg, Stephan Jacob, (Barn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     24
Flensburg, Stephan Jacob, Sognepræst . . . . . . . . . . . . . . . . .     24
Flensburg, Thomas, Gaardejer . . . . . . . . . . . . . . . . . » . . .     44
Flensburg, Thomas, Søgnepræst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,     25
Flensburg, Thomas Bjarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     54
Flensburg, Thomas Christian, Gaardejer . . . . . . . . . . . . . . . . .     36
Flensburg, Thomas Nicolai, Student . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     32
Friborg, Niels, Sognepræst . . . . . . . . . . . . . . . . . * * ' * * * 16,19,28
Friis, Daisy, g. m. Civilingeniør Ludvig Flensborg . . . . . . . . . . . .     48
Friis, Herman Martin, Husejer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     48
Frimodt, Niels Mikkelsen, Sognepræst . . . . . . . . . . . . . . . . . .     24
Frimodt, Sara Kirstine, g. m. Sognepræst Stephan Jacob Flensburg . . . .     24
de Groot, Abraham Jan Werner, Tandlæge . . . . . . . . . . . . . . .    57
de Groot, Cornelis, Arkitekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     57
Hald, Jo han Peder, Stiftsprovst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     38
Hald, Stephan Eduard Ludvig, Gaardejer . . . . . . . . . . . . . . . .     38
Hammerich, Kai August, Borgmester og Byfoged, Direktør . . . . . . . .     50
Hammerich, Louis Leonor, Professor, Dr. phil     . . . . . . . .      . . .    50
Hansdatter, Anna, g. m. Prokurator C. C. Sveistrup . . . . . . . . . . .     10
Hansen, Andreas, Konsumtionsbetjent . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2
Hansen, Bodil Kirstine, g. m. Forpagter Niels Peter Jensen Kamp . . . . .     36
Hansen, Christiane, g. m. Købmand Rasmus Cortsen . . . . . . . . . . .     34
Hansen, Emanuel Vilhelm Thorvald, Prokurist . . . . . . . . . . . . . .     52
Hansen, Emilie Henriette, g. m. Justitsraad, Apoteker Jens Jannik Jensen.
    Augsburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     48
Hansen, Emma, g. m. Gaardejer Hans Wilhelm Flensborg . . . . . . . .    47
Hansen, H., Kobbersmed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     46
Hansen, Kai, Bankassistent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     46
Hansen, Marie Hansine, g. m. Amtsvejmand Rasmus Christian Rasmussen .    43
Harboe, Louis, Sparekassebogholder . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     35
Harboe, Lovise Munk, g. m. Gaardejer Niels Thygesen Flensburg . . . . .     35
Hartz, Christian Frederik Theodor, Proprietær, Landstingsmand . . . . . .     52
Hartz, Gustav Emil, Direktør, Civilingeniør . . . . . . . . . . . . . . .     52
Hauberg, Gudrun Elisabeth, g. m. Overretssagfører Erhard Saabye Flensborg     49
Hauberg, Jørgen Christian, Godsejer . . . . .     . . . . . . . . . . .    50
Helm-Petersen, Frederikke Kirstine, g. m. Boghandler Johan Ahrent Flensborg     41
Helm-Petersen, Søren Frederik, Boghandler, Justilsraad . . . . . . . . . .     41
Herlufsdatter, Kirstine, g. m. Niels Andreasen Flensburg . . . . . . . . .     10
Hertel, Hans Christian Wolfgang, Læge . . . . . . . . . . . . . . . . .     41
Hertz, Alfred, Direktør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     58
Hertz, Karsten, Civilingeniør . . . . . . . . . . .     . . . . . . . . .    58
Hjarlitz, Axel Olfert, Oberstløjtnant . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     52
Hofgaard, Karen, g. m. Sognepræst Niels Mikkelsen Frimodt . . . . . . .     24
Holm, Carl, Telegrafbestyrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     51
Holm, Grete, g. m. Kaptajn Erhard Saabye Flensborg . . . . . . . . . .     51
Holm, Sofus, Maskinmester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    42
Holm, Sophie Marie, g. m. Gaardejer Andreas Nicolai Harboe Flensburg. .     42
Holst, Emilie, g. m. Sparekassebogholder Louis Harboe . . . . . . . . . .     35
Hovden, Anders, Sognepræst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     56
Hovden, Jorun, g. m. Assistent Jacob Anker Rasmus Wilhelm Flensborg.    56
Hupfeldt, Marie Magdalene, g. m. Glasmager Heinrich Friderich Schrøder     46
Høgenhaug, Anna, g. m. Lærer Martin Laurits Wirring . . . . . . . . . .     42
Høj, Elise, g. m. Gaardejer Chresten Varming . . . . . . . . . . . . . .     45
Iversen, Marie Pedersdatter, g. m. Sognepræst Andreas Thomsen . . . . .     30
Jacobsen, Georgia, g. m. Kaptajn Erhard Saabye Flensborg . . . . . . . .     51
Jacobsen, Stephan, Borger i Horsens . . . . . . . . . . . . . . . . . .     20
Jacobsen, Urban, Raadmand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    10
Jensen, Anders, Gaardejer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     43
Jensen, Hans, fhv. Forpagter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     43
Jensen, Maren Kirstine, g. m. Gaardejer Anders Jensen . . . . . . . . . .     43
Jensen, Meta Hedevig Magdalene, g. m. Boghandler Christian Emil Flensborg     40
Jensen, Niels, Partikulier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     41
Jensen, Thyra Olga Margrethe, g. m. Overportør Hans Andersen . . . . .     44
Jepsen, Knud Børge, Disponent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     52
Jepsen, Niels Henrik, Realskolebestyrer . . . . . . . . . . . . . . . . .     52
Jessen, Hans, Maskinfabrikant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     45
Jessen, Harald, Gaardejer . . . . . . . . . .    45
Jørgensen, Margrethe, g. m. Malermester Thor Engelbrecht Nerup . . . . .     42
Kamp, Jensine Nielsen, g. m. Gaardejer Niels Thygesen Flensburg . . . . .     36
Kamp, Niels Peter Jensen, Forpagter . . . . . . . . . . . . . . . . .      36
Karmark, Inger Johanne, g. m. Bankfuldmægtig Hans Bjerregaard von Pein     53
Kastrup, Alvilde Susanne Elisabeth, g. m. Godsejer Jørgen Christian Hauberg     50
Kiergaard, Dorthe Christensdatter, g. m. Herluf Urbansen . . . . . . . . .     10
Kierulff, Inez Caroline Elisabeth, g. m. Realskolebestyrer Niels Henrik Jepsen     52
Knudsen, Cathrine Helene, g. m. fhv. Gaardejer Johan Ahrent Flensborg . '     46
Knudsen, Knud Hansen, Lærer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     46
Koed, Else Marie, g. m. Landinspektør Jens Repsdorph Milller . . . . . .     32
Krag, Anna, g. m. Gaardejer Niels Thygesen Flensburg . . . . . . . . . .     45
Krag, Gedske, g. m. Skoleholder Niels Jørgensen Thorup . . . . . . . . .     26
Krag, Niels, Gaardejer    45
Køhler, Emelie, g. m. Ma lermester Niels Einer Schrøder . . . . . . . . .     57
Lange, Elisabeth Andreasdatter, g. m. Sognepræst Peder Nielsen Thun . . .     26
Lauritzen, Hans, Farver . . . . . . . . . . . .    38
Lauritzen, Louise Charlotte Augusta Frederikke, g. m. Sognepræst Vilhelm
Schalstrup Flensborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     38
Lund, Aage Karl Gustav, Kunstmaler . . . . . . . . . . . . . . . . . .     57
Lund, Andreas Peter, Fuldmægtig i Finansministeriet . . . . . . . . . . .     43
Lund, Hans, Skibsfører . . . . . . .    43
Lund, Inga, g. m. Læge Erhard Winge Flensborg . . . . . . . . . . . .     57
Lund, Laura Christine, g. m. Proprielær, Landstingsmand Christian Frederik
Theoder Hartz . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . .    52
Luytkis, Marie, g. m. Hattemager Søren Barlach . . . . . . . . . . . . .     33
Liiders, Kristian Frederik, Skovfoged . . . . . . . . . . . . . . . . . .     55
Lilders, Thora, g. m. Gaardejer Knud Wilhelm Flensborg . . . . . . . . .     55
Lynggaard, Karen Nielsdatter, g. m. Gaardejer Niels Brødsgaard . . . . . .     35
Lytsen, Ingeborg, g. m. Hans Adam Abrndt . . . . . . . . . . . . i .    56
Mikkelsen, Johanne -Jensine, g. m. Skovfoged Kristian Frederik Lilders. . .     55
Monrad, Christiane Birgitte, g. m. Gaardejer Andreas Nicolaj FIensburg . .     30
Munk, Trine Sophie, g. m. Farver Hans Lauritzen . . . . . . . . . . . .     38
Milller, Else Marie, g. m. Gaardejer Andreas Vilhelm Flensborg . . . . . .     32
Milller, Jens Repsdorph, Landinspektør . . . . . . . . . . . . . . . . .     32
Milffer, Brixen Olesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     21
Nerup, Erna, g. m. fhv. Gaardejer Christian Flensburg . . . . . . . . . .     42
Nerup, Thor Engelbrecht, Malermester . . . . . . . . . . . . . . . . . .     42
Nielsen, Ernerentze Birgitte Christine, g. m. Bladudgiver Christian Gustav Odense
Nielsen, Hedevig Marie, g. m. Partikulier Niels Jensen . . . . . . . . . .     41
Nielsen, Marie, g. m. Maskinfabrikant Hans Jessen . . . . . . . . . . . .     45
Nielsen, Niels Henrik, Tobakshandler, Landstingsmand . . . . . . . . . .     57
Nielsen, Nielsine, g. m. Tømrermester Marius Andreasen . . . . . . . . .     45
Nielsen, Poul Georg Albert, Tandlæge . . . . . . . . . . . . . . . . . .     57
Odense, Christian Gustav, Bladudgiver . . . . . . . . . . . . . . . . . .     48
Odense, Marie Charlotte Amalie, g. m. Boghandler Andreas Nicolai Flensborg     48
Olufsdatfer, Bodil, g. m. Borger Stephan Jacobsen . . . . . . . . . . . .     20
Otterstrøm, Carl Erasmi, Sognepræst , . . . . . . . . . . . . . . . . .     39
Otterstrøm, Christian Erasmi, Overretsprokurator, Kancelliraad . . . . . . .     39
Pedersdatter, Gjertrud, g. m. Borger Rasmus Brandt . . . . . . . . . . .     21
Pedersen, Hans, Borgmester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     28
von Pein, Hans Bjerregaard, Bankfuldmægtig . . . . . . . . . . . . . .     53
von Pein, Inge Karmark, g. m. Boghandler Fritz Ove Johan Ahrent Flensborg     53
Petersen, Cathrine Sophie, g. m. Forpagter Vilb. SchaIstrup . . . . . . . .     33
Petersen, Peter Emanuel Høstmark, Gaardejer . . . . . . . . . . . . . .     37
Prosch-Jensen, Else, g. m. Boghandler Bent Winge Flensborg . . . . . . .     58
Prosch-Jensen, Sven, Tandlæge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     58
Rasmussen, Ingeborg Marie, g. m. Gaardejer Henrik Hartvig Carl Flensborg     43
Rusmussen, Rasmus Christian, Amtsvejmand . . . . . . . . . . . . . . .     43
Rebling, Mette Cathrine, g. m. Slotsopsynsmand Hans Peter Andresen . . .     55
Rudolfsen, Elna Kirstine, g. m. Gaardejer Thomas Flensburg . . . . . . .     44
Rudolfsen, Rudolf, Gaardejer . . . . . . . . . .    44
Schalstrup, Mette, g. m. Sognepræst Ole Flensborg . . . . . . . . . . . .     33
Schalstrup, Vilhelm, Forpagter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     33
Schrøder, Anna, g. m. Direktør Andreas Nicolai Flensborg . . . . . . . .     46
Schrøder, Hans, Grosserer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     57
Schrøder, Heinrich Friderich, Glasmager. . . . . . . . . . . . . . . . .     46
Schrøder, Niels Einer, Malermester . . . . . . . . . . . . . . . . . .     57
Saabye, Jens Christian, Mølleejer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     40
Saabye, Wilhelmine Charlotte, g. m. Mølleejer, Fabrikant Ole Flensborg . .     40
Sejersen, Peter Jens, Gaardejer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     45
Sejersen, Tage Kjærulff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     45
Seligmann, Ellen, g. m. Direktør Alfred Hertz . . . . . . . . . . . . . .     58
Skipper, Asta, g. m. Tandlæge Sven Prosch-Jensen . . . . . . . . . . . .     58
Smidt, Cathrine Elisabeth, g. m. Stiftsprovst Johan Peder Hald . . . . . .     38
Sorvad, Christiane, g. m. Gaardejer Rasmus Welling . . . . . . . . . . .     47
Stephansdatter, Anna Cathrine, g. m. Borgmester Andreas Flensburg . . . .     20
Stilling, Wilhelmine Christine, g. m. Mølleejer Jens Christian Saabye . . . .     40
Svane, Jensine, g. m. Skibsfører Jens Hansen Thirslund . . . . . . . . .     35
Sveistrup, Christen Christensen, Byskriver . . . . . . . . . . . . . . . . 6,     10f
Sveistrup, Christen Christensen, Prokurator . . . . . . . . . . . . . . .     10
Tenover, Niels Jacobsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         7
Tenover, Thomas Nielsen . .     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    6
TerkeIsen, Anne Kirstine, g. m. Lærer Knud Hansen Knudsen . . . . . . .     46
Thirslund, Jens Hansen, Købmand . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     35
Thirslund, Jens Hansen, Skibsfører . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     35
Thomasdatter, Anna, g. m. By- og Herredsskriver Andreas Hansen Flensburg     7
Thomsen, Andreas, Sognepræst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     30
Thomsen, Anne, g. m. Tobakshandler, Landstingsmand Niels Henrik Nielsen     57
Thomsen, Christian Theodor, Købmand, Stadshauptmand . . . . . . . . .     29
Thomsen, Helene Cathrine, g. m. Gaardejer Niels Thygesen Flensburg . . .     30
Thomsen, Thomas, Borgmester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    29
Thorup, Niels Holmboe, Sognepræst . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     26
Thorup, Niels Jørgensen, Skoleholder . . . . . . . . . . . . . . . . . .     26
Thun, Peder Nielsen, Sognepræst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     26
Thun, Vibeke Margrethe Thun, g. m. Sognepræst Niels Holmboe Thorup. .     26
Thygesen, Charlotte Amalie,, g. m. Provst Ole Flensborg . . . . . . . . .     27
Thygesen, Karen, g. m. Sognepræst Thomas Flensburg . . . . . . . . . .     26
Thygesen, Niels, til Matrup, Kancelliraad . . . . . . . . . . . . . . . . .     26, 27
Tværgaard, Martine, g. m. Proprietær Jørgen Sorvad Welling . . . . . .     47
von Undall, Julie, g. m. Proprietær Peter Zeuthen Behrend . . . . . . . .     43
Undall-Behrend, Svend, Inspektør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     43
Urbansen, Herluf, Købmand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     10
Wandel, Anna Pedersdatter, g. m. Sognepræst Niels Nielsen Friborg . . . .     28
Varming, August, Gymnastikleder . . . . . . . . . . . . . . .     . . .    45
Varming, Chresten, Gaardejer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     45
Welling, Anna Margrethe, g. m. Gaardejer Hans Wilhelm Flensborg . . . .     47
Welling, Cecilie, g. m. Gaardejer Lauritz Carl Severin Flensborg . . . . . .     47
WeIling, Jørgen Sorvad, Proprietær . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     47
Welling, Rasmus, Gaardejer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     47
Werner, Geertje, g. m. Arkitekt Cornelis de Groot . . . . . .     . . . .    57
Vibe-Petersen, Carla Juliane, g. m. Gaardejer Thomas Christian Flénsburg .     37
Viglar, Caroline Augusta, g. m. Sognepræst Edvard Julius Anger . . . . .     40
Willumsen, Johanne Hjarlitz, g. m. Prokurist Emanuel Vilhelm Thorvald Hansen     52
Vind, Rasmus, Højskoleforstander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     43
Vind, Svend Darnkjær, Billedskærer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     43
Winge, Cecilie Marie, g. m. Boghandler Andreas Flensborg . . . . . . . .     48
Winge, Marius Edvard, Kammerherre, Oberstløjtnant . . . . . . . . . . .     48
Wirring, Helga Marie, g. m. fhv. Gaardejer Christian Flensburg . . . . . .     42
Wirring, Martin Laurits, Lærer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     42

 

 

 

 

 

 

 

F